رزرو تلفنی مشاوره روانشناسی ویکی روان: 02191099110

مشاوره آنلاین و تلفنی ترس و فوبیا در ویکی روان

نتایج مشاورین مشاوره ترس و فوبیا
مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
9 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره خیانت ، روانشناسی مثبت گرا ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره خانواده ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
1 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، هیپنوتیزم درمانی ، روانشناسی مثبت گرا ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره روانکاوی ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
17 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره سوگ

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره ترس و فوبیا

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
7 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
1 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره ترس و فوبیا

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
10 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی ، هیپنوتیزم درمانی ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
2 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
2 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
7 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره خانواده

دكتراى روانشناسى
نوع پذیرش : رزرو
7 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره ترس و فوبیا

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره خانواده ، مشاوره ترس و فوبیا

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : رزرو
8 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره ترس و فوبیا

نمایش بیشتر
مشاهده بیشتر
تجربه کاربران ما نظر کاربران از مشاوره در ویکی روان
چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟ راهنمای گام به گام مشاوره

میتوانید در بین نام مشاورین ویکی روان جستجو کنید

یا بر اساس موضوع مشاوره، مشاور خود را انتخاب کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

مشاوره آنی امکان برگزاری جلسه مشاوره در زمان حال را ممکن می کند

می توانید یک جلسه مشاوره یا پکیج مشاوره با تخفیف بسیار ویژه تهیه کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

می توانید از سراسر دنیا، به صورت ریالی و ارزی هزینه جلسات مشاوره را پرداخت کنید

امکان پرداخت به صورت ارزی برای فارسی زبانان خارج از ایران، با استفاده از اکانت پی پال (PayPal)، مستر کارت (MasterCard) یا ویزا کارت (Visa card) میسر است

مشاوره آنلاین ویکی روان

بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزار جانبی، جلسات مشاوره به صورت ایمن در سایت برگزار می شوند

لینک ورود به اتاق جلسه داخل پروفایلتان در سایت قرار می گیرد

مشاوره آنلاین ویکی روان
تضمین کیفیت بالای فنی
تنوع در خدمت رسانی
نهایت امنیت
روانشناسان حرفه ای
ارتباط با تیم پشتیبانی برای برقراری ارتباط با ویکی روان و دریافت راهنمایی میتوانید از طریق لینک روبرو اقدام کنید

مشاوره ترس چیست؟

مشاوره ترس یا مشاوره فوبیا یکی از پرکاربردترین انواع جلسات مشاوره روان شناسی است که هدف آن غلب بر فوبیا و ترسیدن افراد در روند جلسات مشاوره حضوری یا غیرحضوری می باشد. مشاوره روانشناسی برای درمان ترس توسط مشاور روانشناس و متخصص در زمینه مشاوره درمان ترس انجام می شود و در طی جلسات، سعی بر شناخت دلایل بروز ترس یا همان فوبیا و درمان ریشه ای آن می شود.

مشاوره درمان ترس برای چه افرادی توصیه می شود؟

یادتان باشد انواع ترس در روانشناسی بسیار هستند و بر اساس شرایط مراجع مشاوره فوبیا به شیوه های گوناگون برگزار می شود. 

ترس ها انواع مختلفی دارند. افراد در سنین مختلف تحت تاثیر ترس های گوناگون قرار می گیرند که بر کیفیت زندگی آنها تاثیر مستقیم خواهد داشت. 

با توجه به تعریف ترس در روانشناسی، اگر ترسی در دل دارید که آن را به طور جدی احساس می کنید، یا قلبا می فهمید که بر کیفیت زندگی شما تاثیر دارد، می بایست از مشاوره فوبیا برای غلبه بر ترس خود استفاده نمائید. گاهی شرکت کردن در جلسات مشاوره به خودی خود ترسناک است، اما فردی که قصد درمان فوبیا را دارد باید اراده شرکت در این جلسات را در خود ایجاد کند.  در نهایت نتیجه شرکت در جلسات مشاوره ترس تلفنی و آنلاین رفع کامل این اختلال ذهنی می باشد.

چرا باید از مشاوره روانشناسی برای درمان ترس استفاده کنم؟

به طور کلی، هر نوع اضطراب و ترس را باید سریع درمان کرد، چون نادیده گرفتن آنها اغلب باعث پیچیده‌ تر شدن مساله و اختلال در زندگی فرد می ‌شود! از دید روانشناسی و روانپزشکی، اختلالات روانی موجب پیدایش مشکلات روانی جدید در فرد می شوند. اینجاست که اهمیت مشاوره درمان فوبیا دو چندان می شود. ترسی که درمان نشود، زمینه ساز اختلاتی مانند:

 • بیماری وسواس
 • اختلال استرس و اضطراب شدید
 • انزوای اجتماعی
 • نشخوارهای ذهنی 
 • احساس عذاب وجدان

خواهد شد. به همین دلیل تاکید زیادی بر شرکت در مشاوره روانشناسی فوبیا و ترس می شود تا به صورت اصولی مورد بررسی قرار گیرد. پس اگر این مساله، بر رفتار افراد تحت تأثیر بگذارد (به عنوان مثال اگر شخصی به دلیل اضطراب با دوستانش ملاقات نکند یا کار خود را شروع نکند)، معمولا استفاده از جلسات مشاوره برای ترس مورد نیاز است.

کدام ترس ها قابل درمان هستند؟

پیش تر در بخش وبلاگ سایت ویکی روان گفته شده است که، ترس ها دو نوع دارند:

 1. ترس احساسی
 2. ترس بیوشیمیایی

هر کدام از این ترس ها ویژگی های خاص خود را دارند و به دلایل خاصی بروز کرده اند، اما راه درمان آنها وجود دارد. یک روانشناس خوب برای درمان فوبیا ابتدا در جلسات نوع اختلال را پیدا می کند و بعد از آن راهکاری علمی و عملی برای درمان آن فوبیا ارائه می کند. یک روانشناس خوب برای درمان ترس به خوبی می داند روند جلسه را چطور پیش ببرد تا درمان به خوبی انجام شود.

از نظر علمی تمام اختلالات مشابه   در جلسات مشاوره برای درمان ترس قابل درمان بوده، تنها شدت آنها و همکاری متقاضی کیفیت نهایی را مشخص خواهد کرد.

چند نوع مشاوره روانشناسی ترس داریم؟

مشاوره برای درمان فوبیا و ترس در موضوعات مختلف انجام می شود. اگر بخواهیم ترس ها را خارج از دو دسته بندی احساسی و بیوشیمیایی بررسی کنیم می توان انواع زیر را نام برد:

 1. مشاوره ترس از تاریکی
 2. ترس کودکان
 3. مشاوره فوبیا از مرگ
 4. ترس از حیوانات
 5. ترس از حشرات
 6. ترس از جمعیت و اجتماع
 7. مشاوره ترس از زایمان
 8. ترس از محیط های بسته 
 9. مشاوره فوبیا و ترس در کودکان
 10. ترس از انواع صدا
 11. مشاوره ترس از مدرسه در بچه ها
 12. مشاوره فوبیا و ترس از ازدواج
 13. فوبیای زلزله و حوادث طبیعی
 14. مشاوره ترس از دست دادن عزیزان
 15. ترس از ارتفاع
 16. مشاوره درمان انواع فوبیا
 17. ترس از خون
 18. مشاوره فوبیای از دست دادن عزیزان
 19. مشاوره ترس از شکست عشقی و تنهایی
 20. مشاوره ترس از کرونا و انواع بیماری ها

و بسیاری دیگر از انواع ترس ها که اگر بخواهیم آنها را نام ببریم، تعدادشان به بیش از 100 مورد می رسد و مشاوره درمان ترس برای تمام موارد اشاره شده انجام می شود، اما یادتان باشد همکاری متقاضی با مشاور روانشناس، در جلسات مشاوره و درمان ترس بسیار حیاتی و ضروری است.

از بین تمام موارد بالا مشاوره ترس کودکان و مشاوره ترس از دست دادن عزیزان بسیار رایج هستند. اما موارد دیگر هم نیاز به درمان حرفه ای تحت نظر مشاور روانشناس ترس و فوبیا دارند.

مشاوره ترس کودکان

گاهی کودکان از چیزهایی می ترسند که برای ما تعریف نشده است. معمولا مشاور روانشناس کودک و نوجوان به خوبی می تواند ریشه ترس در بچه ها را پیدا کند. اما مشاوره ترس کودکان یکی از پرمخاطب ترین انواع جلسات در ویکی روان است، چون والدین با سرمایه گذازی روانی روی کودکان خود خواهان آینده بهتری برای آنها هستند.

اگر ترس در بچه ها به خوبی درمان نشود در آینده تبدیل به مشکلات عدیده شده و روند درمان را طولانی تر می کند.  مشاوره ترس در کودکان معمولا توسط مشاوره کودک که متخصص درمان فوبیا می باشد برگزار می شود.

مشاوره ترس آنلاین چقدر طول می کشد؟

در حالی که تعدادی از فوبیاهای ساده، به خودی خود درمان می ‌شوند، اغلب این درمان ‌ها با مراقبت از خود و مواجهه تدریجی فوبیا در خانه انجام می ‌شود و در جلسات مشاوره درمان ترس، درمان فوبیاهای پیچیده ممکن است بیشتر طول بکشد و بیشتر باید روی آن کار کرد. گفتار درمانی مورد استفاده در مشاوره ترس، به شدت برای درمان فوبیاهای پیچیده توصیه می‌شود.

اما ترسی که سال ها همراه ما است با یک جلسه مشاوره فوبیا از بین نمی رود. برای درمان دید بلند مدت داشته باشید و در روند درمان استمرار به خرج دهید.

مشاوره درمان فوبیا و ترس چطور برگزار می شود؟

به طور معمولا جلسات مشاوره درمان فوبیا به 3 صورت 

 1. مشاوره ترس آنلاین (صوتی، تصویری و متنی)
 2. حضوری
 3. مشاوره تلفنی فوبیا

برگزار می شود.  

1- مشاوره ترس آنلاین

می توانید از سراسر دنیا در مرکز مشاوره فوبیا ویکی روان، با پرداخت ارزی و ریالی جلسه مشاوره آنلاین درمان ترس با مشاور مورد نظرتان برگزار کنید. مشاوره آنلاین فوبیا بر بستر اینترنت انجام می شود و قابلیت ارتباط تصویری بین مراجع و مشاور روانشناس فوبیا و ترس وجود دارد.

مزیت اصلی مشاوره آنلاین فوبیا هزینه کم و راحتی در استفاده است. با این روش از سراسر ایران و جهان دسترسی به تعداد زیادی مشاور روانشناس فوبیا و ترس دارید. به همین خاطر روز به روز میزان استفاده از مشاوره آنلاین ترس بیشتر می شود.

2- مشاوره حضوری درمان ترس 

اگر فکر می کنید بهتر است با مشاور روانشناس ترس رو در رو صحبت کنید، مشاوره حضوری گزینه مناسبی است. می توانید با مراجعه به مرکز مشاوره فوبیا جلسات حضوری در کنار مشاورتان داشته باشید.

3- مشاوره تلفنی درمان ترس ها و فوبیا

مشاوره روانشناسی تلفنی یک روش ارتباطی ساده بین مشاور و مراجع به ساده ترین شکل ممکن است. در این شیوه تماس تلفنی امن بین روانشناس فوبیا و مراجع از طرف ویکی روان برقرار میشود و بدون نیاز به اینترنت میتوانند جلسه مشاوره برای درمان ترس ها و فوبیا برگزار کنند.

اگر داخل ایران هستید، می توانید از مشاوره درمان ترس تلفنی برای ارتباط صوتی با مشاور در سایت ویکی روان استفاده کنید.

4- مشاوره متنی درمان ترس و فوبیا

اگر مشاوره تلفنی و آنلاین برایتان ممکن نیست، می توانید از مشاوره در مورد ترس به شکل متنی استفاده کنید. می توانید در ویکی روان بدون نیاز به نصب هیچ گونه نرم افزار جانبی با متخصص مورد نظرتان انواع مشاوره ترس و فوبیا را برگزار نمائید.

این ارتباط تنها به صورت متنی و نوشتاری بوده و مدت زمان جلسات معمولا کوتاه است. اما مشاوره و درمان ترس به صورت آنلاین و تلفنی از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار می باشد.

مشاور روانشناس خوب برای درمان ترس چه ویژگی هایی دارد؟

یک روانشناس خوب برای درمان فوبیا و ترس اول باید دارای تخصص مربوط به این موضوع باشد. فارغ از اینکه مشاورتان زن است یا مرد، باید احساس راحتی با او داشته باشید و تمام مشکلات خود را بیان کنید. یکی از دلایلی که مراجعین از مشاوره درمان ترسیدن نتیجه نمی گیرند این است که با مشاور همکاری نمی کنند تا تمام مشکلات خود را بازگو نمیکنند!

یک روانشناس خوب برای درمان ترس باید دارای سابقه کافی بوده و از تجربه خوب برای درمان بهره ببرد. اینکه از مشاوره تلفنی و آنلاین ترس استفاده می کنید یا مشاوره حضوری تفاوتی ندارد، اما می توانید در ویکی روان با بهترین مشاور فوبیا از سراسر دنیا جلسه برگزار کنید.

روند جلسه مشاوره انواع ترس چطور طی می شود؟

بسته به نوع فوبیای مراجع، روند جلسه های مشاوره روانشناسی درمان ترس متفاوت می باشد.

رفتار درمانی شناختی (CBT - Cognitive Behavioral Therapy)، یکی از متداول ‌ترین رویکردهای مورد استفاده در مشاوره روانشناسی برای درمان ترس است، زیرا به افراد کمک می‌ کند در روش پردازش خود نسبت به مشکل حاضر تجدید نظر کرده و آنها را قادر می‌ سازد تا راه ‌هایی برای مقابله با ترس‌ ها را پیدا کنند.

همچنین مشاور درمان ترس، مراجعه کنندگان را تشویق می کند تا برخی از عوامل پیچیده اضطراب خود را کشف کنند تا در درک بهتر به آنها کمک کرده و آن را واقعی ‌تر ببینند.

بیشتر روند جلسات غلبه بر ترس به صورت گفتار درمانی و گفتگوی آنلاین یا تلفنی انجام می شود و تمرین هایی برای خلاصی از ترس به مراجعه کننده داده می شود. به همین خاطر جلسات می توانند با بهترین بازدهی به صورت مشاوره ترس آنلاین یا تلفنی انجام شوند. اگر امکان شرکت حضوری در جلسات را ندارید، مشاوره درمان فوبیا و ترس به صورت آنلاین و تلفنی بهترین گزینه است.

مشاوره درمان ترس چقدر طول می کشند؟

بعضی از ترس ها ریشه در کودکی دارند، در حالی که بعضی به دلیل شرایط محیطی و یا وضعیت اشتغال بروز پیدا می کنند.

مدت زمان مشاوره روانشناسی برای غلبه بر ترس به عواملی مانند،

 • نوع اختلال
 • میزان همکاری مراجع
 • و تعهد وی به درمان

بستگی مستقیم دارد. بعضی از انواع فوبیا به زمان و تعداد جلسات بیشتری برای درمان قطعی نیاز دارند. پس بهترین کار این است که در مشاوره درمان ترس به مشاور خود اطمینان کنید تا روند درمان کامل انجام شود.

مشاوره درمان ترس آنلاین یا حضوری؟ کدام پیشنهاد می شود؟

چون اساس جلسات مشاوره درمان فوبیا بر گفتار درمانی بنا شده است، مشاوره درمان ترس آنلاین و تلفنی اگر با کیفیت انجام شود، تفاوت چندانی با مشاوره حضوری  ندارد.

اگر دسترسی به مشاور روانشناس خوب ندارید یا میبایست زمان زیادی برای رفت و آمد به مرکز مشاوره ترس صرف کنید، مشاوره روانشناسی برای درمان ترس غیرحضوری می تواند گزینه کاربردی تری باشد. به همین دلیل مشاوره آنلاین و تلفنی درمان ترس و فوبیا طرفداران زیادی در سراسر ایران دارد.

مشاوره آنلاین فوبیا چطور برگزار می شود؟

مشاوره ترس آنلاین در ویکی روان بدون نیاز به نصب نرم افزار جانبی و در بستر سایت برگزار می شود. جلسات به صورت پیشفرض تصویری و در صورت تمایل به صورت صوتی و نوشتاری هم قابل انجام هستند.

هزینه مشاوره برای ترس چقدر است؟

عوامل زیادی هزینه جلسات مشاوره درمان ترس ها را مشخص می کند، اما مهم ترین آنها میزان تجربه روانشناس فوبیا است. جنسیت مشاور هیچ تاثیری بر میزان تخصص و هزینه کلی جلسات ندارد، به همین خاطر می توانید در ویکی روان سابقه کاری حرفه ای مشاور روانشناس ترس را در صفحه ایشان مشاهده کنید.

قیمت مشاوره درمان فوبیا آنلاین در صفحه هر مشاور ذکر شده است و از همان صفحه می توانید اقدام به رزرو جلسه مشاوره تلفنی درمان ترس نمائید.

جلسات مشاوره آنلاین درمان ترس در ویکی روان

شاید این سوال پیش بیاید که چرا مرکز مشاوره فوبیا ویکی روان؟

سایت ویکی روان به عنوان مرکز مشاوره ترس آنلاین و اینترنتی، به تمام فارسی زبانان دنیا این امکان را می دهد تا با بهترین روانشناسان ایران جلسه مشاوره ترس آنلاین و تلفنی برگزار کنند.

تمامی مشاورین ویکی روان متخصص مشاوره غلبه بر ترس بوده و می توانند به شما کمک کنند تا بهترین نتیجه را به دست بیاورید.

شما دوست گرامی می توانید در همین صفحه مشاور آنلاین خود را انتخاب و از هر جای دنیا که هستید، جلسه مشاوره درمان فوبیا برگزار نمائید یا با شماره 02191099110 جهت رزرو مشاوره روانشناسی برای غلبه بر ترس و فوبیا تماس حاصل فرمائید.

سوالات متداول

مشاوره تلفنی درمان ترس و مشاوره آنلاین روش هایی هستند که میتوانید به صورت صوتی، تصویری و تایپی جلسه برگزار کنید.