رزرو تلفنی مشاوره روانشناسی ویکی روان: 02191099110

مشاوره آنلاین و تلفنی وسواس فکری و عملی از سراسر دنیا

مشاوره وسواس فکری در ویکی روان توسط روانشناس وسواس بمنظور درمان قطعی این بیماری انجام میشود. مشاوره درمان وسواس فکری ویکی روان بصورت آنلاین، تلفنی و متنی انجام میشود. مشاور مورد نظرتان را از لیست زیر انتخاب کرده و در صفحه ایشان وقت مشاوره برای درمان وسواس رزرو نمائید.

نتایج مشاورین مشاوره وسواس فکری
دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
8 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره خیانت ، روانشناسی مهاجرت ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
6 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره سوگ

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره خانواده ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره افسردگی ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره روانکاوی ، هیپنوتیزم درمانی ، مشاوره وسواس فکری

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
11 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی ، هیپنوتیزم درمانی ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
11 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره شکست عشقی و روابط

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
6 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، روانشناسی مهاجرت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره سوگ

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
11 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترس و فوبیا

نمایش بیشتر
مشاهده بیشتر
تجربه کاربران ما نظر کاربران از مشاوره در ویکی روان
چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟ راهنمای گام به گام مشاوره

میتوانید در بین نام مشاورین ویکی روان جستجو کنید

یا بر اساس موضوع مشاوره، مشاور خود را انتخاب کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

مشاوره آنی امکان برگزاری جلسه مشاوره در زمان حال را ممکن می کند

می توانید یک جلسه مشاوره یا پکیج مشاوره با تخفیف بسیار ویژه تهیه کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

می توانید از سراسر دنیا، به صورت ریالی و ارزی هزینه جلسات مشاوره را پرداخت کنید

امکان پرداخت به صورت ارزی برای فارسی زبانان خارج از ایران، با استفاده از اکانت پی پال (PayPal)، مستر کارت (MasterCard) یا ویزا کارت (Visa card) میسر است

مشاوره آنلاین ویکی روان

بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزار جانبی، جلسات مشاوره به صورت ایمن در سایت برگزار می شوند

لینک ورود به اتاق جلسه داخل پروفایلتان در سایت قرار می گیرد

مشاوره آنلاین ویکی روان
تضمین کیفیت بالای فنی
تنوع در خدمت رسانی
نهایت امنیت
روانشناسان حرفه ای
ارتباط با تیم پشتیبانی برای برقراری ارتباط با ویکی روان و دریافت راهنمایی میتوانید از طریق لینک روبرو اقدام کنید

مشاوره وسواس؛ معرفی بهترین مشاور درمان وسواس فکری

مشاوره وسواس، شاخه ای از مشاوره روانشناسی است که کمتر کسی به سراغ آن می روند؛ زیرا اکثر افراد گمان می کنند که وسوسه های فکری عارضه خطرناکی نیست و به خودی خود درمان می شود!

اگر خودتان یا نزدیکانتان به این اختلال ذهنی دچار می باشید یا می دانید منظور از وسواس چیست، بهتر است هر چه سریع تر به بهترین روانشناس برای درمان وسواس فکری مراجعه کنید. مرکز مشاوره درمان وسواس ویکی روان در این مطلب شما را با انواع وسواس، تعداد از  بهترین راه های درمان وسواس آشنا می کند. مرکز مشاوره وسواس ویکی روان، با در اختیار قرار دادن مجرب ترین روانشناسان برای درمان وسواس به صورت انلاین، تلفنی ومتنی به شما مشاوره آنلاین وسواس از سراسر دنیا و ایران ارائه می دهد.

عوارض وسواس چیست؟

عوارض ناشی از این بیماری روانی بسیار زیاد است که برخی نمایان و بعضی دیگر پنهان تر هستند. بیمار با تکانه های رفتاری زیادی که به صورت طولانی مدت نشان می دهد ممکن است وقت خود را هدر دهد، برای افراد خانواده و جامعه مزاحمت ایجاد کند و از آنها بخواهد که به وسایل خانه دست نزنند. یا مدام از آنها بخواهد که دستشان را بشورند. کسانی که ذهنشان درگیر افکار و رفتارهای کلیشه ای است از ذهن خود استفاده بهینه ای ندارند. از آنجایی که فکر می کنند تمام جامعه آلوده می باشد حتی با دیگران معاشرت هم نمی کنند. حوصله دیگران را ندارند چون نظم ذهنی آنها را برهم می زند. حتی ممکن است نسبت به یک رنگ علاقه زیادی داشته باشند و از یک رنگ متنفر باشند.

اینها عواملی هستند که زندگی فرد را به مرور مختل کرده و استفاده از خدمات مشاوره برای درمان وسواس را ضروری می کنند. نتایج به دست آمده از جلسات مشاوره روانشناسی وسواس فکری عملی نشان می دهد اگر این اختلال به خوبی درمان نشود بدون شک زمینه ساز بیماری های دیگر روانی می شود.

وسواس چطور درمان می شود؟

روش های درمان 2 نوع دارویی و ریشه یابی می باشد، که هر دو روش لازم و ضروری است. مشاوره وسواس با دارو به این صورت است که فرد پس از مشاوره و اطمینان از بیماری خود به پزشک مراجعه می کند. مشاور روانپزشک پس از تشخیص نوع وسواس با توجه میزان شدت آن برای بیمار دارو تجویز می کند. روش دیگری که به شناخت درمانی یا ریشه یابی مشهور است، توسط مشاور روانشناس وسواس آغاز می شود. پس از طرح سوال توسط مشاوران و پاسخ بیمار علت بیماری تا حد زیادی مشخص می شود. همچنین در صورت لزوم بیمار به متخصص ارجاع داده می شود. سایت روانشناسی ویکی روان، با گردآوری روانشناسان برای درمان وسواس یکی از بهترین ارائه دهندگان مشاوره آنلاین وسواس می باشد.

شروع جلسات مشاوره وسواس فکری

قدم اول در مشاوره وسواس، این است که خود فرد وسواسی این موضوع را پذیرفته باشد که نشانه های وسواس در او وجود دارد. لازم است تا فرد مبتلا به وسواس برای مدیریت بهتر، آموزش های لازم را برای مقابله با بیماری وسواس را فرا بگیرد. ارتباط مستمر و کمک گرفتن از مرکز مشاوره وسواس ویکی روان به شما کمک می کند تا از لحاظ جسمی و روانی بر مشکل خود غلبه کنید. این موضوع به ویژه در افرادی که وسواس در آنها به اختلال وسواس فکری عملی یا وسواس جبری تبدیل شده است؛ اهمیت زیادی دارد.

شما می توانید قبل از وقوع بحران های آسیب زا، ریشه های وسواس خود را به کمک دکتر مشاور وسواس از بین ببرید. جلسات مشاوره وسواس آنلاین یا حضوری، در اکثر مواقع نتیجه بخش می باشد. فرد وسواسی می تواند مشکلات و ترس های خود را در فضایی صمیمی بدون هیچ نگرانی و استرس با مشاور وسواس رازدار مطرح کند. مشاور آنلاین وسواس، با صحبت های دوستانه خود توصیه ها و راهکارهای عملی برای درمان وسواس، را در اختیار فرد بیمار قرار می دهد.

وسواس چیست؟ در مورد وسواس بیشتر بدانید!

اگر نشانه های وسواس را در خود و یا دیگران مشاهده کردید می توانید آنها را بشناسید. وسواس به معنای تردید و دودلی می باشد و در روانشناسی به معنای وسوسه و تردیدهای آزار دهنده؛ همچنین در بسیاری از امور رفتاری و گفتاری به خصوص در مقوله پاکیزگی می باشد. وسواس از طریق افکار و ترس های غیرمنطقی فرد را مجبور به تکرار برخی از رفتارها می کند. 

به نقل از سایت ویکی پدیا:

اختلال وسواس فکری-عملی، یا اختلال وسواسی-جبری یک اختلال اضطرابی مزمن است که با اشتغال ذهن مفرط در مورد نظم و ترتیب و امور جزئی و همچنین کمال‌طلبی همراه است، تا حدی که به از دست دادن انعطاف‌پذیری، صراحت و کارایی می‌انجامد.


فرد وسواسی اغلب از بیماری خود خبر دارد و مدام در تلاش است تا با افکار وسواسی خود مقابله کنند. فرد وسواسی در فکر کردن، شستن و تمیز کردن، در تماس اشیا با یکدیگر و یا ... حساسیت های افراطی دارد. مشاوره آنلاین وسواس و معرفی روش هایی برای درمان وسواس فکری عملی موضوعاتی است که در ادامه این مطلب ویکی روان برایتان توضیح داده می شود.

مشاوره درمان وسواس

چرا باید در جلسات مشاوره وسواس شرکت کنم؟

در بخش مشاوره روانشناسی تلفنی و آنلاین  ویکی روان، سوالات زیادی درباره اهمیت مشاوره وسواس آنلاین و تلفنی دریافت می کنیم:

 1. چرا باید از مشاوره تخصصی وسواس استفاده کنم؟
 2. مشاوره برای درمان وسواس حتما نتیجه بخش است؟
 3. مشاوره وسواس فکری و عملی چقدر زمان می برد؟
 4. کسانی که وسواس فکریشان درمان شده آیا تجربه بازگشت داشته اند؟

اما بیشتر سوال این است که روند مشاوره روانشناسی وسواس چطور است و چقدر طول می کشد؟ وسواس یکی از جدی ترین مشکلات روانی است که اتفاقا بسیار رایج می باشد. علت اصلی اهمیت مشاوره درمان وسواس این است که اگر بیماری وسواس درمان نشود، بدون شک زمینه ساز بیماری های دیگر خواهد شد.

این بیماری می تواند به مرور موجب بروز:

 • استرس و اضطراب شدید
 • انواع افسردگی
 • انزوای اجتماعی
 • انواع بیماری های جسمی و پوستی
 • مشکلات خانوادگی
 • نشخوارهای ذهنی 
 • افکار منفی و مخرب
 • از دست دادن تمرکز شود

به همین دلیل مشاور وسواس فکری تاکید زیادی دارد تا افراد مبتلا به این احتلال هر چه زودتر برای درمان از خدمات مشاوره روانشناسی وسواس و در موارد شدیدتر از دارو درمانی استفاده کنند تا جلوی پیشرفت آن را بگیرند. یادتان باشد این اختلال می تواند به مرور زمان بر اطرافیان تاثیر منفی بگذارد.

متداول ترین رفتارهای فرد وسواسی

کسانی که به این بیماری دچار شده اند، رفتارهای متفاوتی را از خود نشان می دهند. اما این علائم در هر فرد متفاوت می باشد. از جمله شایع ترین رفتاری که شخص وسواسی از خود نشان می دهد شامل:

 • تمیز کردن افراطی
 • شست و شوی زیاد
 • چک کردن مداوم و مکرر
 • توجه بی اندازه به منظم بودن
 • قرینه سازی وسایل و چیدمان

انواع وسواس چیست؟ آشنایی با وسوسه های فکری و عملی

شاید در زمانی که اسم وسواس را می شنوید؛ ترس از کثیفی و شستن دست ها در ذهن شما بیاید. اما وسواس انواع گوناگونی دارد که تمام آنها درمان مختص به خود را دارد!  برای معرفی چند نمونه از آنها می توان وسواس فکری عملی، وسواس جبری، وسواس تمیزی را نام برد که در ادامه بیشتر توضیح می دهیم.

انواع وسواس فکری:

 • وسواس آلودگی و وسواس نجس و پاکی
 • نگرانی درباره از دست دادن کنترل خود
 • نگرانی درباره آسیب زدن به دیگران
 • وسواس های مرتبط با کمال گرایی
 • وسواس جنسی که از موضوعات رایج جلسات مشاوره برای درمان وسواس است
 • وسواس مذهبی
 • وسواس های دیگر (مانند افکار بدبینانه و خوش بینانه در باره اعداد و رنگ ها)

انواع وسواس عملی:

 • وسواس شستشو
 • وسواس چک کردن
 • وسواس تکرار
 • اجبارهای مذهبی
 • اجبارهای دیگر(مانند سوال پرسیدن مداوم)

پس موضوعات جلسه مشاوره روانشناسی برای درمان وسواس به دو دسته وسواس هایی که در ذهنتان است و وسواس هایی که به آن عمل می کنید تقسیم می شود.

موضوعات مشاوره وسواس فکری و عملی

مشاوره درمان وسواس یا همان روان درمانی وسواس در زمینه های مختلف کاربرد دارد و بدون توجه به جنسیت و سن افراد، همه می توانند مخاطب آن باشند. برای نمونه:

 1. مشاوره وسواس شستشو
 2. مشاوره وسواس نجاست
 3. مشاوره وسواس مذهبی
 4. مشاوره درمان وسواس کودکان
 5. مشاوره وسواس شمارش اعداد و تکرارهای ذهنی
 6. مشاوره وسواس و اضطراب
 7. مشاوره افکار منفی
 8. مشاوره وسواس خیال بافی

و بسیاری از موضوعات دیگر در جلسات مشاوره روانشناسی وسواس مورد بحث قرار می گیرند. مشاوره وسواس کودک یک نمونه از جلسات پرمخاطب و بسیار حیاتی است که مخاطب آن کودکان و والدین می باشند و معمولا در دسته وسواس عملی قرار می گیرد.

مشاوره وسواس در ویکی روان چطور برگزار می شود؟

جلسات مشاوره روانشناسی وسواس به روش های زیر برگزار می شوند:

 1. مشاوره وسواس آنلاین
 2. مشاوره تلفنی وسواس
 3. مشاوره وسواس متنی

1- مشاوره آنلاین وسواس در ویکی روان

عده ای بهترین مشاوره وسواس را حالت حضوری آن می دانند، اما با پیشرفت تکنولوژی و گسترش اینترنت، مشاوره آنلاین وسواس در کنار مشاوره تلفنی وسواس یکی از محبوب ترین روش های درمان است. مانند آن چیزی که در سایت ویکی روان انجام می گیرد، مشاوره انلاین وسواس فکری به صورت صوتی، تصویری و نوشتاری برگزار می شود.

2- مشاوره وسواس تلفنی

اگر تمایل دارید مشاوره درمان وسواس فکری عملی خود را با تماس صوتی ساده برگزار کنید، مشاوره تلفنی وسواس بهترین گزینه برای شماست. سایت با ارتباط تلفنی امن بین مشاور و مراجع با بالاترین کیفیت جلسه را برگزار می کند.

3- مشاوره متنی وسواس 

ارتباط بین مراجع و مشاور وسواس فکری می تواند از طریق چت کردن انجام شود. برای شرکت در جلسات مشاوره متنی وسواس در ویکی روان نیاز به نصب هیچ نرم افزاری ندارید، جلسات تماما در سایت انجام می شوند. مشاوره روانشناسی متنی بهترین راهکار برای افرادی است که نمی توانند جلسات صوتی تصویری برگزار کنند.

می توانید از هر کجا که هستید در جلسات مشاوره روانشناسی خارج از کشور و داخل کشور سایت ویکی روان شرکت کرده و با مشاور وسواس مورد نظرتان با بهترین کیفیت جلسه برگزار نمائید.

هزینه مشاوره درمان وسواس چقدر است؟

هزینه مشاوره درمان وسواس برای هر مشاور بر اساس میزان تحصیلات و تجربه ایشان متفاوت است. به همین دلیل نمی توان هزینه مشخصی برای مشاوره وسواس فکری عملی آنلاین در نظر گرفت. می توانید در همین صفحه ویکی روان، مشاور مورد نظرتان را انتخاب کرده و در صفحه ایشان هزینه و انواع پکیج های مشاوره درمان وسواس اینترنتی را مشاهده نمائید.

مدت زمان و روند مشاوره روانشناسی وسواس چگونه است؟

یادتان باشد وسواس یک شبه اتفاق نمی افتد، پس نباید انتظار داشته باشید با چند جلسه وسواسی که ریشه در سالیان دور ما دارد درمان شود! مشاوره برای درمان وسواس آنلاین یا حضوری معمولا 4 جلسه یا بیشتر طول می کشد. اما مهم ترین پیش نیاز استمرار و انگیزه کافی فرد وسواسی برای شرکت در جلسه مشاوره درمان وسواس می باشد.

مشاوره وسواس رایگان!!!

افراد زیادی دنبال استفاده از خدمات مشاوره رایگان وسواس هستند! متاسفانه این جلسات بازدهی خاصی ندارند. اگر قصد درمان قطعی دارید، به هیچ وجه به فکر خدمات مشاوره رایگان برای درمان وسواس نباشید تا روند درمانی به بهترین شکل انجام شود.

مشاور درمان وسواس؛ بهترین روش درمان اختلال اضطرابی مزمن

در مشاوره روانشناسی وسواس از الگوهای مختلفی به نام های تقابل به ضد، فرمان ایست و یا درمان های دارویی استفاده می شود. درمان شناختی که در مشاوره با فرد وسواسی بسیار موثر می باشد؛ در طی جلسات مشاوره بیش عمیق نسبت به تعارض های درونی به بیمار می دهد. در برخی از موارد مشاور وسواس و اضطراب با خانواده بیمار ارتباط می گیرد و ناهماهنگی احتمالی در محیط را برطرف می کند.

علاوه بر این در ادامه جلسات مشاوره وسواس فکری، دکتر مشاور وسواس مربوطه فعالیت های فرد بیمار را در نظر می گیرد تا سطح اضطراب و وسواس او را کاهش دهد. استفاده از مشاوره تلفنی وسواس در حالت هایی می تواند بهترین شیوه درمان وسواس فکری باشد.

مشاوره آنلاین وسواس فکری و عملی؛ درمان اضطراب ها و ترس های بوجود آمده!

امروزه با بالارفتن سطح علمی و آگاهی می دانیم که بیماری وسواس شستشو یکی از انواع وسواس های فکری می باشد که به آن وسواس فکری عملی می گویند. به طور کلی می توان گفت افکار، تصاویر ذهنی و یا تکانه های مکرر و پی در پی که حالت مزاحم دارند باعث ناراحتی فرد می شوند و خود او کنترلی بر آنها ندارد که اصولا افراد سعی دارند در مقابل این افکار و تکانه ها مقاومت کنند و یا آنها را متوقف کنند! که این شیوه ممکن است موجب تشدید بیماری شود؛ پس بهتر است برای درمان این نوع وسواس به مرکز مشاوره وسواس ویکی روان مراجعه کنید و از بهترین مشاور وسواس فکری عملی کمک بگیرید.

مشاوره آنلاین وسواس

درمان قطعی وسواس فکری عملی با چند روش ساده

وسواس فکری و عملی یکی از دشوارترین اختلالات روانی است. مشاوره درمان وسواس فکری عملی فرآیند بسیار پیچیده و دشواری می باشد. مخصوصا اگر توسط یک فرد حرفه ای درمان نشود. پس می توان نتیجه گرفت که درمان اختلال وسواس فکری عملی نیازمند متخصص خوب برای درمان وسواس است. بدون توجه به علت بروز وسواس، منظور از وسواس فکری، افکار، تصویرهای ذهنی و یا میل های ناگهانی به انجام کاری با گفتن چیزی است که فرد را ناراحت می کند و به طور مدام در ذهن او تکرار می شود. هدف گفتن از وسواس عملی، رفتارهایی است که فرد احساس می کند که مجبور است آنها را تکرار کند تا استرس و اضطرابش کاهش پیدا کند.

پیدا کردن بهترین مشاور روانشناس وسواس

اکثر افراد زمانی که رفتارهای مشوک به وسواس را مشاهده می کنند، خودشان دست به کار می شوند و می خواهند فرد بیمار را درمان کنند. اما ممکن است با گذشت زمان و انجام برخی از کارهای غیر اصولی، وسواس را تشدید کنند. بنابراین در صورت بروز علائم وسواس بهتر است به سرعت به دکتر روانشناس برای درمان وسواس فکری مراجعه کنید تا بهبودی در زمان مناسب آغاز شود و نتیجه دلخواه زودتر حاصل شود. اما موضوعی که در این زمان مهم می باشد این است که معمولا انتخاب یک روانشناس برای درمان وسواس  از میان تعداد زیادی متخصص کار بسیار وقت گیر و دشواری باشد. مرکز مشاوره و روانشناسی ویکی روان با معرفی بهترین روانشناسان برای درمان وسواس توانسته است نیاز شما را برای یافتن متخصص مورد نظر را  برطرف کند. با مراجعه به سایت ویکی روان می توانید وسواس خود را با روش های اصولی و در مدت کوتاهی درمان کنید.

مشاوره وسواس نجاست چیست؟

کسی که دچار وسواس در طهارت و پاکی یا نجاست می شود، کاملا مشخص است که درباره فهم احکام شرعی دچار اشتباه شده است و در نتیجه موجب آزار و اذیت خودش و دیگران می شود. متاسفانه درک نادرست از مسائل شرعی موجب بروز حالات وسواس گونه در فرد می شود. فرد مبتلا با مراجعه به افراد آگاه و آموزش در مورد مسائل شرعی می تواند مشکلات خود را کاهش دهد.

مشاوره روانشناسی برای درمان وسواس در ویکی روان 

دوست عزیز، از سراسر دنیا می توانید در جلسات مشاوره وسواس آنلاین و تلفنی سایت ویکی روان شرکت کرده و صوتی، تصویری . متنی جلسه روان درمانی وسواس برگزار کنید. مهم ترین تصمیم، شروع روندی است که منجر به درمان قطعی می شود، پس برای خود بهترین سرمایه گذاری را انجام دهید.

برای رزور جلسه مشاوره می توانید از همین صفحه روانشناس برای درمان وسواس فکری را انتخاب کرده یا از طریق چت آنلاین پشتیبانی و شماره تلفنی 02191099110 با تیم پشتیبانی ارتباط برقرار نمائید.

سوالات متداول

جلسات مشاوره در ویکی روان به صورت صوتی، تصویری و نوشتاری بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزار جانبی برگزار میشود.

میتوانید هزینه را در صفحه مشاور مورد نظرتان مشاهده کنید. قیمت مشاوره وسواسی برای هر مشاور متفاوت است.

میتوانید رزومه مشاورین ویکی روان را در صفحه شخصی ایشان در سایت مشاهده و جلسه را رزرو کنید.

از هر کجای دنیا می توانید در جلسات مشاوره آنلاین وسواس فکری عملی ویکی روان شرکت کنید. امکان پرداخت به صورت ارزی در سایت فراهم میباشد.

در ویکی روان جلسات مشاوره رایگان درمان وسواس و موضوعات دیگر برگزار نمیشود. میتوانید هزینه جلسات را در صفحه مشاورتان مشاهده کنید.

مشاور مورد نظر باید دارای تحصیلات آکادمیک معتبر بوده و تجربه کافی در زمینه مشاوره وسواس آنلاین و حضوری داشته باشد.