رزرو تلفنی مشاوره روانشناسی ویکی روان: 02191099110

مشاوره ازدواج و زوج درمانی آنلاین و تلفنی از سراسر دنیا در ویکی روان

مشاوره ازدواج آنلاین تلفنی و متنی در ویکی روان کمک می‌کند ارتباط عاطفی بهتری تجربه کنیم. اگر رابطه با کیفیت تری می‌خواهیدمشاوره زوج درمانی تلفنی و آنلاین مناسب شماست

نتایج مشاورین مشاوره ازدواج و زوج درمانی
دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره خانواده ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره سوگ

دکترای روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره خانواده ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : رزرو
25 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاور کسب و کار ، مشاوره خیانت ، روانشناسی مهاجرت ، مشاوره سوگ ، هیپنوتیزم درمانی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : رزرو
6 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره سوگ

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
6 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره کودک و تربیت فرزند

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
11 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی ، هیپنوتیزم درمانی ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره تحصیلی

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
11 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترس و فوبیا

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
6 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، روانشناسی مهاجرت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
12 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

دکترای روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
13 نظر

متخصص در مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره طلاق ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره افسردگی

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

نمایش بیشتر
مشاهده بیشتر
تجربه کاربران ما نظر کاربران از مشاوره در ویکی روان
چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟ راهنمای گام به گام مشاوره

میتوانید در بین نام مشاورین ویکی روان جستجو کنید

یا بر اساس موضوع مشاوره، مشاور خود را انتخاب کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

مشاوره آنی امکان برگزاری جلسه مشاوره در زمان حال را ممکن می کند

می توانید یک جلسه مشاوره یا پکیج مشاوره با تخفیف بسیار ویژه تهیه کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

می توانید از سراسر دنیا، به صورت ریالی و ارزی هزینه جلسات مشاوره را پرداخت کنید

امکان پرداخت به صورت ارزی برای فارسی زبانان خارج از ایران، با استفاده از اکانت پی پال (PayPal)، مستر کارت (MasterCard) یا ویزا کارت (Visa card) میسر است

مشاوره آنلاین ویکی روان

بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزار جانبی، جلسات مشاوره به صورت ایمن در سایت برگزار می شوند

لینک ورود به اتاق جلسه داخل پروفایلتان در سایت قرار می گیرد

مشاوره آنلاین ویکی روان
تضمین کیفیت بالای فنی
تنوع در خدمت رسانی
نهایت امنیت
روانشناسان حرفه ای
ارتباط با تیم پشتیبانی برای برقراری ارتباط با ویکی روان و دریافت راهنمایی میتوانید از طریق لینک روبرو اقدام کنید

مشاوره ازدواج چیست؟

مشاوره ازدواج یا مشاوره بعد از ازدواج یا مشاوره زوج درمانی (marriage counselling یا couple therapy) به سلسله جلساتی گفته می‌شود که توسط مشاور ازدواج یا همان زوج درمانگر بمنظور بهبود روابط زن و شوهر در زندگی مشترک برگزار می‌‌شود. مشاوره برای ازدواج باید توسط متخصص روانشناس به صورت حضوری یا غیرحضوری انجام شود. در جلسه مشاوره ازدواج، فرد مشاور سعی می‌کند تا بینش افراد نسبت به خودشان، طرف مقابل، وظایف و مسئولیت های زندگی مشترک عمیق تر و آگاهانه تر صورت بگیرد. جلسه مشاوره بعد از ازدواج می‌تواند انفرادی یا زوج برگزار شود. اما معمولا بعد از چند جلسه حضور مرد و زن در کنار هم ضروری است، اما اگر یکی از طرفین برای حضور مشکل داشته باشد، این جلسه ها به صورت فردی برگزار می‌شود.

به این نکته توجه کنید که تشکیل خانواده شروع زندگی ای جدید است و بعد از آن چالش ها و سوالات جدی تری وجود دارند که با آنها درگیر می‌شوید. در واقع می‌توان اینطور بیان کرد که مشاوره پس از ازدواج، در تمامی مراحل زندگی مشترک کاربرد دارد.

در جلسات مشاوره زوج درمانی، مشاور و زوج درمانگر با انجام مصاحبه های بالینی به یک شناخت کلی از شرایط طرفین می‌رسد. سپس با بهره گیری از آزمون های معتبر علمی به سنجش و ارزیابی زوجین می‌پردازد. این آزمون ها با هدف ارزیابی و سلامت روانی، بررسی تفاوت ها و ویژگی های مشترک زوجین و احتمال موفقیت آمیز بودن ازدواج صورت می‌گیرد. با این وجود آزمون ها قطعیت ندارند و روانشناس زوج درمانی، با تمرکز بر روی گفته های زوجین به شناخت دقیق و جامع می‌رسد.

هدف از مشاوره بعد ازدواج چیست؟

مشاوره ازدواج

مهم ترین دلیلی که ازدواج به طلاق منتهی می‌شود، این است که افراد شور و اشتیاق عشق اولیه خود را در نظر می‌گیرند و مابقی را پشت گوش می‌اندازند که همین موضوع در آینده مشکلات زیادی برای آنها به وجود می‌آورد. لزوم مشاوره ازدواج زمانی نمود پیدا می‌کند که زوجین برای بهبود وضعیت فعلی از مشاور و زوج درمانگر کمک می‌گیرند. 

در جلسات مشاوره روانشناسی بعد از ازدواج، می‌آموزید چطور اختلافات زناشویی با همسرتان را حل کنید! مشاوره پس از ازدواج، یاد می‌دهد چگونه با اختلافات فکری و اختلاف نظر با همسرتان رفتار کنید. درخواست تغییر رفتار یک روش بسیار امن برای بیان نیاز و خواسته های خود به همسر و همچنین آموزش مهارت گوش دادن به خواسته ها است.

ضرورت مشاوره ازدواج چیست؟

یک مشاور ازدواج خوب اهداف زیادی از برگزاری جلسات زوج درمانی در سر دارد که عبارتند از:

 • سنجش و ارزیابی سلامت روان زوجین
 • ارزیابی میزان شناخت افراد از وظایف و حقوق آنها در نقش همسر
 • بررسی میزان آشنایی زن و شوهر با مهارت های زندگی و روابط میان فردی
 • آموزش مهارت های زندگی که از مهم ترین اهداف مشاوره زوج درمانی است
 • آموزش شیوه تعامل و حل مسئله
 • کمک به درک بهتر همسر با توجه به ویژگی های شخصی هر دو
 • بررسی اختصاصی شرایط فعلی زندگی و ارائه راهکار جهت بهبود کیفیت روابط
 • رسیدن به درک شخصی و شناخت نیازهای واقعی
 • باز تعریف ازدواج و شخصی سازی آن بر اساس شرایط موجود
 • چالش ها و مشکلات حل شود
 • به درک بهتری از همسر خود برسید
 • از ازدواجتان لذت ببرید
 • خانواده ای سالم و واقعی شکل دهید
 • جلوگیری از مشکلات پس از ازدواج
 • پیدا کردن خلقیات پنهان یکدیگر و هماهنگ کردن عادت های رفتاری خود با طرف مقابل
 • حل بسیاری از مشکلات به وجود آمده بعد ازدواج
 • استفاده از تجربیات مشاور برای زندگی بهتر
 • رسیدن به شناخت کافی زوجین نسبت به یکدیگر

 

در واقع ضرورت مشاوره ازدواج به بهبود کیفیت ازدواج و ایجاد ازدواجی سالم و موفق مربوط می‌شود. فرقی ندارد دیدگاهتان نسبت به زندگی مشترک چیست، در هر صورت مشاوره بعد از ازدواج کمک می‌کند تا بتوانید چالش های موجود را حل کنید.

موضوع مشاوره ازدواج چیست؟

شاید برای شما سوال باشد، چه سوالاتی در مشاوره ازدواج پرسیده میشود یا مراحل مشاوره روانشناسی ازدواج  چیست؟ مشاور ازدواج چی میپرسه؟  این سوالی که برای بسیاری از زوج های جوانی است که می‌خواهند از مشاوره ازدواج استفاده کنند. در ادامه به طور کامل موضوعات و سوالات مشاوره ازدواج توضیح داده شده است.

1- مسائل مالی

یکی از اصلی ترین سوال ها که در مشاوره بعد ازدواج به آن توجه می‌شود، مسائل مالی و میزان توجه طرفین به پول است. فرض کنید که خانم فردی بلند پرواز و آرمان گرا باشد که همیشه به دنبال داشتن گران ترین لباس ها، لاکچری ترین مسافرت ها، شیک ترین منازل و اتومبیل ها باشد و برای رسیدن به آنها تلاش و برنامه ریزی کند، اما مرد برعکس زن فردی قانع باشد. قطعا این دو نفر با مشکلات جدی رو به رو هستند. اینکه برنامه ریزی مالی چگونه باشد و در هر زمینه ای چقدر باید پول خرج کرد، از سوالات مشاوره ازدواج است که طرفین باید با یکدیگر تفاهم داشته باشند.

2- ارتباطات

در برقراری ارتباط درونگرا و یا برون گرا بودن، شیوه تعامل و میزان ارتباطات افراد بررسی می‌شود. یک فرد برونگرا که مدام دوست دارد درباره احساس و کارهای روزانه خود صحبت کند و در اکثر مهمانی ها و دورهمی ها شرکت کند، قطعا نمی‌تواند انتخاب مناسبی برای فردی آرام و درونگرا باشد که تنهایی و یا جمع های کوچک خانوادگی را ترجیح می‌دهد. اما دکتر مشاوره ازدواج می‌تواند تعادل در این ازدواج را رعایت کند. پس نگران تفاوت هایی که با همسرتان دارید نباشید.

3- مسائل جنسی

مسائل جنسی از موضوعات همیشگی در مشاوره ازدواج آنلاین و تلفنی است. افراد از نظر طبع جنسی کاملا با یکدیگر متفاوت هستند؛ یکی طبع سرد و دیگری طبع گرم و پرشور دارد که تجربیات ناخوشایندی خواهن داشت. زوج درمانگر کمک می‌کند این دو به درک مشترک برسند.

4- کودکان از مضووعات مشاوره بعد از ازدواج هستند

شیوه تربیت فرزند، نوع فرزند داری و مسائل مربوط به بچه ها از موضوعات مشاوره زوج درمانی آنلاین و تلفنی در ویکی روان است. مسائل مربوط به بچه ها قبل و بعد از به دنیا آمدند می‌تواند ضرورت شرکت در مشاوره ازدواج را بیش از پیش کند.

5- مذهب

مذهبیت یکی از نکات دیگری است که در جلسات مشاوره ازدواج مورد توجه قرار می‌گیرد. شاید داشتن مذهبی مشترک، تا حدی پاسخگوی نیاز طرفین در این زمینه باشد. اما مساله مهم تر نوع دیدگاه نسبت به دین، خدا و احترام به عقاید یکدیگر است. تمام ما زوج های شادی را در کنار یکدیگر می‌بینیم که بعد از شرکت در جلسات مشاوره بعد از ازدواج با وجود داشتن مذهب متفاوت زندگی موفق و شادی دارند و علت آن احترام به عقاید و طرز فکر یکدیگر است. قطعا دو فرد متعصب دینی با مذهب های مختلف نمی‌توانند گزینه مناسبی برای ازدواج باشند.

6- دوستان و خانواده موضوع اصلی مشاوره زوج درمانی هستند

سازگاری و سطح خانواده ها از موارد مهمی است که در جلسات روانشناسی و مشاوره بعد ازدواج بررسی می‌شود. در مشاوره ازدواج در رابطه با هم ‌سطح بودن خانواده‌ها، طرز فکر و احساس طرفین نسبت به خانواده طرف مقابل، میزان ارتباط با خانواده‌ها در آینده، برابر بودن از لحاظ فرهنگی، مالی، سیاسی و اقتصادی توجه می‌شود اما هدف کم کردن اختلافات است. همچنین میزان و نحوه تعامل با دوستان نیز برای هر دو طرف مورد گفتگو قرار می‌گیرد. البته این موضوعات باید در جلسه مشاوره پیش از ازدواج مورد بررسی قرار گیرد، با این حال یک مشاور ازدواج خبره می‌تواند چالش های مشابه را حل کند.

مشاوره ازدواج آنلاین

بهترین زمان برای مشاوره ازدواج کی است؟

حالا که می‌دانیم ضرورت مشاوره ازدواج چیست، سوال پیش می‌آید کی باید از مشاور زوج درمانگر کمک بگیریم؟ یا مشاوره بعد از ازدواج کی موثرت است؟ در موقعیت های زیر حتما از مشاور ازدواج کمک بگیرید:

 • وقتی از ازدواجتان راضی نیست.
 • وقتی احساس می‌کنید شرایط می‌تواند بهتر از این باشد.
 • اگر برای حل مشکلات تلاش کرده اید، اما نتیجه به دست نیامد. پس حتما از زوج درمانگر کمک بگیرید.
 • وقتی درک متقابل شما و همسرتان کم شده است.
 • وقتی درباره ازدواج تان سوالی در ذهن دارید، اما پاسخ آن را نمی‌دانید بهترین زمان مراجعه به مشاوره بعد ازدواج آنلاین یا حضوری است.
 • اگر با خانواده همسر شکل دارید.

بهترین زمان برای مشاوره ازدواج پیش از بروز مشکلات عدیده است. اجازه ندهید ازدواج تان دچار مشکل شود، حضور زوج درمانگر خوب می‌تواند تضمین کننده زندگی مشترک باشد.

مشاوره ازدواج چند جلسه است؟

تعداد جلسات مشاوره بعد از ازدواج بستگی به وضعیت زوجین و میزان مشکلات ازدواج شان دارد. اما تعداد جلسات مشاوره پس از ازدواج می‌تواند از یک جلسه برای طرح یک پرسش کوچک تا ده ها جلسه باشد. دکتر مشاوره ازدواج بعد از اولین جلسه تخمین کلی از تعداد جلسات پیش رو خواهد داشت. به همین خاطر می‌توانید از یک جلسه مشاوره زوج درمانی در ویکی روان استفاده کرده و به مرور تعداد جلسات را افزایش دهید.

چگونه با مشاور ازدواج صحبت کنیم؟

روش های متنوعی برای شرکت در جلسات مشاوره پس از ازدواج وجود دارد. شرایط شما می‌تواند شیوه برگزاری را تعیین کند. با این حال درباره خدمات زوج درمانی در ویکی روان توضیح خواهیم داد:

1- مشاوره ازدواج آنلاین

مشاوره روانشناسی ازدواج، برای همه افراد لازم است تا بتوانند مشکلات و بحران زندگی مشترک خود را به خوبی سپری کنند. اما بسیاری از افراد، به دلایل مختلف امکان مراجعه به مشاوره ازدواج حضوری را ندارند.  مشاوره بعد از ازدواج آنلاین، این امکان را برای آنها فراهم کرده است. مشاوره ازدواج مجازی، از مزایای زیادی همچون دسترسی راحت تر، هزینه کمتر، راحتی بیشتر برخوردار است.

به جرات مشاوره آنلاین ازدواج محبوب ترین نوع جلسات زوج درمانی است. در مشاوره زوج درمانی آنلاین جلسات به صورت صوتی و تصویری از سراسر دنیا در ویکی روان برگزار می‌شوند. کافیست مشاور ازدواج آنلاین را انتخاب کرده و با استفاده از اینترنت با او در ارتباط باشید. برخلاف مشاوره ازدواج تلفنی، کاربران خارج از ایران می‌توانند از مشاوره ازدواج اینترنتی بهره ببرند.

2- مشاوره ازدواج تلفنی

افرادی که می‌خواهند به ساده ترین شکل ممکن در جلسه زوج درمانی شرکت کنند بهتر است از مشاوره تلفنی ازدواج استفاده کنند. یک ارتباط امن تلفنی بین زوج درمانگر و مراجع توسط ویکی روان برقرار می‌شود و ارتباط از طریق صدا انجام می‌گیرد.

3- مشاوره ازدواج متنی

مشاوره بعد از ازدواج می‌تواند نوشتاری برگزار شود. اگر پرسش کوتاهی از مشاور زوج درمانگر خود دارید، مشاوره پس از ازدواج متنی می‌تواند گزینه ای ایده آل باشد. سایت مشاوره ازدواج ویکی روان امکان ارتباط نوشتاری بین مراجه و مشاور ازدواج را مهیا می‌کند.

هزینه مشاوره زوج درمانی چقدر است و بر عهده کیست؟

بعضی از افراد می‌گویند قیمت مشاوره ازدواج زیاد است و از پس آن برنمیایم؛ اما باید بدانیم که این هزینه در مقابل آگاهی ها و اطلاعاتی که مشاور زوج درمانی در اختیار ما قرار می‌دهد ناچیز است. در واقع ارزش مشاوره آنلاین زوج درمانی بسیار بیشتر از پولی است که ما در مقابل پرداخت می‌کنیم، زیرا دید ما را در برابر مسائل بازتر می‌کند و از کشیده شدن زندگی به تباهی جلوگیری می‌کند و حتی شیوه مدیریت زندگی را به ما آموزش می‌دهد.

تعرفه مشاوره ازدواج، هر ساله از سوی سازمان کل مشاوره و روانشناسی کشور تعیین می‌شود. نرخ مشاوره ازدواج، به عواملی مانند مدرک تحصیلی مشاور و سوابق کاری مشاور ازدواج بستگی دارد. معمولا مشاوره های قبل از ازدواج بین 3 الی 5 جلسه است و هزینه مشاوره زوج درمانی آنلاین، تلفنی، متنی و حضوری متفاوت است.

انتخاب بهترین مشاور ازدواج در ویکی روان

برای انتخاب زوج درمانگر خوب در مرکز مشاوره ازدواج ویکی روان کافیست به صفحه مشاور مورد نظر مراجعه کرده و رزومه او را مطالعه کنید. راحتی در ارتباط با مشاور و اطمینان به زوج درمانگر تان مهم ترین موضوعات در انتخاب مشاور زوج درمانی آنلاین است. 

تمام مشاورین ویکی روان دارای مدرک دانشگاهی در زمینه روانشناسی به همراه شماره عضویت در سازمان روانشناسی و مشاوره ایران هستند. با خیال راحت می‌توانید از سامانه مشاوره ازدواج ویکی روان استفاده کنید.

مشاوره بعد از ازدواج آنلاین در سایت مشاوره ازدواج ویکی روان

هر کدام از مراکز مشاوره ازدواج ویژگی خاصی دارند، اما شرکت در مشاوره ازدواج خوب هدف نهایی ما است. شما می‌توانید از سراسر ایران و جهان در جلسات مشاوره زوج درمانی تلفنی و آنلاین ویکی روان شرکت کرده و با پرداخت ارزی و ریالی هزینه مشاوره زوج درمانی را پرداخت کنید.

مرکز مشاوره ازدواج ویکی روان، با معرفی بهترین زوج درمانگر و مشاورین زوج درمانی توانسته است راهنمایی های لازم را برای یک زندگی شاد و عاشقانه در اختیار زوج ها قرار دهد و به آنها کمک کند بسیاری از مسائل در زندگی مشترک را حل کنند. باید این موضوع را در نظر داشته باشید استفاده از مشاوره ازدواج آنلاین می‌تواند بهترین تصمیم زندگی مشترکتان باشد.

 

سوالات متداول

میزان تحصیلات و سابقه کاری زوج درمانگر تاثیر مستقیم بر هزینه مشاوره زوج درمانی دارند. به همین دلیل در مرکز مشاوره ازدواج ویکی روان، هزینه جلسات متفاوت است. میتوانید هزینه مشاور مورد نظرتان را در صفحه ایشان مشاهده نمائید.

مشاوره آنلاین زوج درمانی بر بستر اینترنت و به صورت صوتی، تصویری و متنی (مشاوره تایپی) انجام میشود. برای شرکت در جلسات مشاوره زوج درمانی آنلاین در ویکی روان، نیاز به نصب هیچ نرم افزار جانبی ندارید چون تمام جلسات در سایت برگزار میشوند.

برای احترام به شما کاربر عزیز و حفظ کیفیت جلسات مشاوره زوج درمانی، جلسات مشاور ازدواج رایگان ارائه نمی شوند.

شرایط و شیوه درمان در جلسات مشاوره روابط عاطفی برای هر فرد متفاوت است. به همین دلیل، سوالات مشاوره عاطفی هم میتوانند متفاوت باشند اما هدف اصلی مشاور روابط عاطفی رفع وضعیت فعلی و رسیدن به بهترین جایگاه در رابطه شما است.

ماهیت هر دوی آنها یکی است. مشاوره روابط عاطفی به مشکلات و فرصت های هر رابطه میپردازد و زوجین را به سمت روابط احساسی بهتر سوق می دهد.

تمام مشاورین در مجموعه ویکی روان از بهترین ها انتخاب شده اند. حداقل مدرک کارشناسی ارشد با سابقه قابل پیگیری مشاوره روابط عاطفی، ملزومات ورود به تیم مشاوره ویکی روان هستند. به همین دلیل انتخاب بهترین متخصصین زوج درمانی کار دشواری است و انتخاب را به عهده شما میگذاریم :)

بله، تمام فارسی زبانان از سراسر دنیا میتوانند با پرداخت ارزی، با زوج درمانگر مورد نظرشان جلسه برگزار کنند. افراد زیادی دنبال مشاور ازدواج تورنتو یا خارج از کشور هستند که میتوانند در ویکی روان از این خدمات استفاده کنند.

هیچ تفاوتی در جنسیت مشاور زوج درمانی آنلاین یا حضوری وجود ندارد. احساس راحتی شما با مشاور و میزان اعتمادتان حرف اول را میزند، پس ذهنتان را درگیر جنسیت متخصص زوج درمانی نکنید.

یک مشاور ازدواج خوب باید دارای تحصیلات مرتبط بوده و از سابقه کاری خوبی برخوردار باشد تا علاوه بر علم، بتواند تجربیات خود را به شما منتقل کند. مشاور روابط عاطفی آنلاین یا حضوری باید شرایطی را فراهم کند تا مراجع به او اعتماد کند. تمام مشاورین روانشناس ویکی روان با دقت بسیار زیاد انتخاب شده اند.