رزرو تلفنی مشاوره روانشناسی ویکی روان: 02191099110

مشاوره استرس و اضطراب آنلاین و تلفنی در ویکی روان

مشاوره روانشناسی استرس و اضطراب بهترین راهکار برای درمان نگرانی های ذهنی است. روانشناس و مشاور استرس و اضطراب کمک میکند دلیل تشویش ذهنی را یافته و آن را درمان کنیم. از لیست زیر روانشناس استرس را انتخاب و در صفحه ایشان وقت مشاوره خریداری کنید.

نتایج مشاورین مشاوره استرس و اضطراب
مشاور روانشناس
نوع پذیرش : رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره سوگ

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
18 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
12 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره خیانت ، روانشناسی مهاجرت ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
9 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : رزرو
25 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاور کسب و کار ، مشاوره خیانت ، روانشناسی مهاجرت ، مشاوره سوگ ، هیپنوتیزم درمانی

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
8 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره هوش هیجانی

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
6 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، روانشناسی مهاجرت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره شکست عشقی و روابط

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، هیپنوتیزم درمانی ، مشاوره ترس و فوبیا ، روانشناسی مهاجرت ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
2 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاور کسب و کار ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا

نمایش بیشتر
مشاهده بیشتر
تجربه کاربران ما نظر کاربران از مشاوره در ویکی روان
چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟ راهنمای گام به گام مشاوره

میتوانید در بین نام مشاورین ویکی روان جستجو کنید

یا بر اساس موضوع مشاوره، مشاور خود را انتخاب کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

مشاوره آنی امکان برگزاری جلسه مشاوره در زمان حال را ممکن می کند

می توانید یک جلسه مشاوره یا پکیج مشاوره با تخفیف بسیار ویژه تهیه کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

می توانید از سراسر دنیا، به صورت ریالی و ارزی هزینه جلسات مشاوره را پرداخت کنید

امکان پرداخت به صورت ارزی برای فارسی زبانان خارج از ایران، با استفاده از اکانت پی پال (PayPal)، مستر کارت (MasterCard) یا ویزا کارت (Visa card) میسر است

مشاوره آنلاین ویکی روان

بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزار جانبی، جلسات مشاوره به صورت ایمن در سایت برگزار می شوند

لینک ورود به اتاق جلسه داخل پروفایلتان در سایت قرار می گیرد

مشاوره آنلاین ویکی روان
تضمین کیفیت بالای فنی
تنوع در خدمت رسانی
نهایت امنیت
روانشناسان حرفه ای
ارتباط با تیم پشتیبانی برای برقراری ارتباط با ویکی روان و دریافت راهنمایی میتوانید از طریق لینک روبرو اقدام کنید

مشاوره روانشناسی استرس و اضطراب در ویکی روان

ویکی روان از سال 1395 مشغول به ارائه مشاوره استرس تلفنی و آنلاین است. متقاضیان می توانند از سراسر ایران و جهان از خدمات مشاوره برای درمان استرس و اضطراب در ویکی روان به صورت صوتی و تصویری استفاده کنند.

تعداد زیادی دکتر و روانشناس استرس در ویکی روان گردهم آمده اند تا با کیفیت ترین و بهترین مشاوره مقابله با استرس به فارسی زبانان ارائه شود. یک دکتر روانشناس برای درمان اضطراب باید حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده و سابقه کاری بیش از 5 سال داشته باشد تا بتواند در تیم مشاوره درمان استرس و اضطراب ویکی روان مشغول به فعالیت شود.

به دلیل اهمیت مشاوره اضطراب، بهترین ها را گردهم آوردیم تا در کمترین زمان بهترین نتیجه به دست بیاید.

 

مشاوره استرس چیست؟ (درمان سریع استرس و اضطراب با مشاوره روانشناسی)

مشاوره برای درمان اضطراب و استرس به مجموعه جلسات حضوری یا غیرحضوری گفته می شود که توسط متخصص و  مشاور روانشناس استرس و با حضوری مراجع یا مراجعین به هدف درمان انواع استرس و نگرانی انجام می شود. دیالوگ یک جلسه مشاوره اضطراب برای هر فرد متفاوت است، چون نوع بیماری یا علت به وجود آمدن آن بسیار متفاوت می باشد. پس اگر دنبال مشاوره برای استرس هستید، باید بدانید نوع برگزاری و شیوه مدیریت جلسه شما می تواند با دیگران متفاوت باشد.

مشاوره روانشناسی درمان استرس کاری بسیار تخصصی و حساس است. اگر اختلال تشویش ذهنی درمان نشود به مرور زمینه ساز دیگر اختلالات روانی خواهد شد. پس روان درمانی استرس را جدی بگیرید.

چرا از مشاوره کنترل استرس استفاده کنیم؟

 ممکن است در مقابل بسیاری از مشکلات و مسائل زندگی خود دچار اضطراب و استرس شده باشید؛ اما نتوانسته اید مشکل خود را به صورت اصولی حل کنید! در جامعه امروزی استرس یک اختلال شایع در میان بسیاری از افراد است و هر شخصی در سنین مختلف به این مشکل دچار می شود. اما یکی از بهترین راه های درمان آن کمک گرفتن از مشاوره اضطراب آنلاین و تلفنی در سایت مشاوره و روانشناسی ویکی روان است. مشاوره با یک دکتر متخصص استرس و اضطراب می تواند به شما کمک تا به آرامش درونی برسید.

مشاوره اختلال استرس و اضطراب با توجه به استرس و تنش های زیادی که در دنیای امروز بر افراد وارد میشود، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از آنجایی که افراد در شرایط حساس دچار اضطراب و نگرانی میشوند، همواره به دنبال راه حلی برای کاهش این علائم آزار دهنده می باشند! در زمانی که تحت فشار قرار دارید، راه حل ذهن ناهشیار، مرور بیش از حد افکار آزار دهنده و منفی ممکن است اوضاع را بدتر کند. در مشاوره استرس آنلاین و تلفنی ویکی روان به شما آموزش داده میشود، تا از راهکارهایی برای مدیریت هیجانات استفاده کنید و بر افکار منفی خود غلبه کنید.

معمولا با توجه به شرایط شما، راهکارها اختصاصی بوده و  مشاوره استرس اضطراب  بر اساس شرایط موجود انجام می شود. 

عوارض استرس در صورت عدم درمان

 • احتمال بیماری های قلبی را افزایش می دهد.
 • سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند.
 • موجب پیری زودرس میشود.
 • باعث اضافه وزن و مشکلات گوارشی میشود.
 • روحیه و روابط را تحت تاثیر قرار می دهد.
 • فعالیت های جنسی را تحت تاثیر قرار می دهد.

دکتر خوب برای درمان استرس چه ویژگی هایی دارد؟

بهترین دکتر برای درمان اضطراب و استرس فردی است که شرایط مراجع را صورت اختصاصی بررسی کرده و راهکارهایی ارائه دهد تا شرایط تغییر کند. در واقع مشاوره استرس زمانی تاثیرگذارتر خواهد بود که تنها بر اساس شرایط شما طراحی شده باشد.

پس یک دکتر روانشناس برای درمان اضطراب و استرس می بایست:

 • دارای تحصیلات دانشگاهی در زمینه روانشناسی باشد
 • عضو سازمان نظام و مشاوره ایران باشد
 • متخصص درمان اضطراب و استرس باشد
 • مطلع از شیوه برگزاری جلسات مشاوره استرس آنلاین و تلفنی باشد
 • به صحبت های مراجع و دلیل مراجعه گوش دهد
 • راهکارهای اختصاصی در طی مشاوره اضطراب ارائه دهد
 • روانشناس استرس نگاه جنسیتی به مسائل ندارد
 • مشاور استرس خوب هزینه معقولی از مراجعین دریافن می کند

شیوه کار دکتر روانشناس برای درمان اضطراب چیست؟

در جلسات مشاوره آنلاین و تلفنی درمان اضطراب، مشاور استرس به صورت کاملا اختصاصی به بررسی مشکلاتی می پردازد که موجب بروز این اختلالات در مراجع شده اند. در نهایت با توجه به شرایط موجود، راهکارهایی برای غلبه بر استرس و نگرانی ارائه می دهند.

یادتان باشد هدف از مشاوره استرس و اضطراب دلداری دادن به شما نیست، بلکه دکتر متخصص استرس و اضطراب با ریشه یابی دلایل این احساسات با کمک شما مسیر درمانی را شروع میکند. به همین خاطر نیاز است تمام و کمال به مشاور خود اطمینان کرده و تمام جلسات مشاوره استرس و اضطراب را طی کنید تا نتایج عالی به دست بیاید. 

در مواردی خاص اگر روان درمانی کاهش استرس موثر نباشد، مشاور شما را به دکتر روانپزشک استرس ارجاع می دهد تا از خدمات دارو درمانی استفاده ببرید. اما در بیشتر موارد، مشاوره روانشناسی درمان استرس تاثیرات مثبت خواهند داشت.

کی از مشاوره اضطراب و استرس استفاده کنم؟

اگر نشانه های استرس را در خود مشاهده کردید، باید برای کنترل و مدیریت آن در جلسه مشاوره روانشناسی استرس اقدام کنید. اولین مرحله برای درمان اضطراب، پیدا کردن عامل به وجود آورنده آن می باشد. بعضی از عوامل استرس زا مانند: مشکلات خانوادگی، ابتلا به بیماری ها، طلاق، کمبود وقت و فشارهای کاری، مشکلات اقتصادی و ... می باشد. شما می توانید با مراجعه به سایت ویکی روان با بهترین مشاور استرس در ارتباط باشید و این مشکل را برطرف کنید.

مشاوره استرس و اضطراب آنلاین و تلفنی چه مزایایی دارند؟

مشاوره اضطراب آنلاین، می تواند برای افرادی که از مشاوره های حضوری می ترسند و یا امکان شرکت در  جلسات حضوری را ندارند، مفید و موثر باشد. دکتر متخصص استرس و اضطراب در روند درمانی آنلاین برای اختلالات اضطراب ممکن است از شیوه های مختلفی استفاده کنند. برخی از آنها یک روند درمانی مشخصی را انتخاب می کنند. اما بعضی از درمانگرها ممکن است روندهای درمانی ترکیبی از چند روش را ترجیح دهند.

اما مهم ترین نکته درباره جلسات مشاوره غیرحضوری استرس و اضطراب این است که می توانید از هر جای دنیا در آن شرکت کرده و با بهترین دکتر برای درمان اضطراب جلسه صوتی و تصویری برگزار کنید. 

مزایای مشاوره استرس اضطراب غیرحضوری

 • دسترسی به تعداد بسیار زیاد روانشناس خوب برای استرس
 • هزینه کمتر در مقایسه با جلسات حضوری
 • تنوع شیوه برگزاری
 • کاهش هزینه های جانبی مانند رفت و آمد
 • صرفه جویی در زمان
 • امکان شرکت در جلسات مشاوره اضطراب استرس برای ایرانیان خارج کشور

انواع مشاوره درمان استرس در سایت ویکی روان

حالا که با مزایای شرکت در جلسات مشاوره درمان اضطراب و استرس آشنا شده ایم، به بررسی انواع شیوه های برگزاری آنها در سایت ویکی روان می پردازیم.

1- مشاوره آنلاین استرس و اضطراب در ویکی روان چطور برگزار می شود؟

مشاوره آنلاین استرس و اضطراب در سایت ویکی روان به شکل صوتی و تصویری برگزار می شود. متقاضیان می توانند از سراسر دنیا در جلسات مشاوره برای درمان اضطراب شرکت کرده و با دکتر روانشناس استرس مورد نظر خود جلسه برگزار کنند. مشاوره اضطراب آنلاین  بهترین گزینه برای افرادی است که نیازمند خدمات مشاوره روانشناسی خارج از کشور هستند و یا دسترس به مشاور مورد نظر در شهرشان را ندارند. ارتباط تصویری بین طرفین باعث افزایش تاثیرگذاری جلسات مشاوره استرس آنلاین می شود.

2- مشاوره تلفنی استرس و اضطراب در ویکی روان

وقتی دسترسی به اینترنت آسان نیست یا ترجیح میدهید از بستر ارتباط صوتی استفاده کنید، بهترین گزینه مشاوره تلفنی استرس از سراسر ایران است. در این حالت ارتباط صوتی امن بین مشاور و مراجع برقرار شده و از طریق تماس تلفنی جلسه مشاوره استرس و اضطراب برگزار می شود.

برای رزرو وقت جلسه مشاوره استرس اضطراب تلفنی در ویکی روان میتوانید از همین صفحه اقدام کرده یا با شماره تماس 02191099110 تماس بگیرید تا نزدیک ترین وقت  مشاوره استرس تلفنی به شما داده شود.

3- مشاوره استرس و اضطراب متنی یا تایپی

یکی از انواع جلسات مشاوره آنلاین استرس و اضطراب مربوط به مشاوره استرس و اضطراب متنی یا نوشتاری می شود. اگر امکان برقراری تماس صوتی و تصویری را ندارید، یا ترجیح میدهید به هر دلیل از طریق نوشتن با مشاور خود ارتباط برقرار کنید، بهترین گزینه استفاده از مشاوره استرس تایپی و نوشتاری است.

معمولا مدت زمان این جلسات 15 الی 30 دقیقه میباشد، اما مشاور استرس فرصت کافی برای ارائه راهکارهای عملی را در جلسات مشاوره استرس و اضطراب نوشتاری خواهد داشت. اما درمان قطعی نیاز به تعداد جلسات بیشتری دارد.

هزینه مشاوره  استرس و اضطراب غیرحضوری چقدر است؟

نوع تخصص و میزان تجربه کاری روانشناس  قیمت مشاوره غیرحضوری استرس و اضطراب را تعیین می‌کند. عواملی مانند جنسیت مشاور به هیچ وجه تعیین کننده نیستند.

بنابر مصوبه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، هزینه 60 دقیقه مشاوره برای درمان استرس و اضطراب از 300 هزار تومان به بالا می باشد. می توانید در همین صفحه نرخ مشاوره  برای استرس در ویکی روان را در صفحه مشاور مورد نظرتان مشاهده نمائید.

کدام نوع جلسه مشاوره استرس و اضطراب برای من مناسب است؟

مهم ترین اصل در انتخاب نوع جلسه مشاوره برای استرس و اضطراب راحتی در استفاده و شرایط فعلی شماست. اگر امکان برگزاری مشاوره روانشناسی آنلاین و تلفنی را دارید، بهترین گزینه برای شما ارتباط تصویری با مشاور است. به خصوص اگر دنبال مشاوره روانشناسی خارج از ایران هستید، بهترین گزینه همان ارتباط تصویری است. اما شاید ساده ترین راه ارتباطی با روانشناس مشاوره تلفنی استرس و اضطراب باشد.

در مشاوره تلفنی استرس سایت ارتباط را برقرار کرده و دقیقا مانند تماس تلفنی با مشاور خود صحبت میکنید. اما از نظر تاثیرگذاری تفاوت چندانی بین جلسات مشاوره آنلاین استرس و اضطراب با انواع تلفنی و نوشتاری نیست!

مشاوره آنی در سایت مشاوره استرس ویکی روان

اگر برای همین لحظه جلسه مشاوره اضطراب و نگرانی نیاز دارید، می توانید در صفحه مشاور مورد نظرتان از گزینه مشاوره آنی استفاده کنید. این امکان برای مشاوره استرس و اضطراب تلفنی، آنلاین و متنی امکان پذیر است.

مشاوره استرس چه کمکی به افراد مضطرب می کند؟

به طور کلی روند درمانی و مشاوره آنلاین اضطراب برای اختلالات استرس به شما کمک می کند، تا افکار منفی را کنترل کنید و به مرور با شرایط اضطرابی رو به رو شوید و در نهایت یاد بگیرید که وضعیت خودتان را کنترل کنید. سایت ویکی روان بهترین بستر مشاوره رایگان استرس می باشد. در سایت ویکی روان، با کمک از مجرب ترین دکتر متخصص استرس و اضطراب می توانید تمامی تنش های ناشی از فشار روحی و جسمی را از بین ببرید. شما می توانید با مطالعه مقاله" انواع استرس در روانشناسی" با برخی از دلایل مضطرب شدن و همچنین با راهکارهایی برای درمان استرس آشنا شوید.

مشاوره استرس کودکان در ویکی روان

ما در تمام سنین استرس و نگرانی را تجرب می کنیم، حتی در سنین پایین. مشاوره استرس کودکان توسط مشاور روانشناس استرس و اضطراب که متخصص در زمینه کودکان است انجام می شود. 

در ویکی روان تعداد زیادی روانشناس استرس متخصص در زمینه کودکان مشغول به فعالیت ارائه مشاوره روانشناسی استرس و اضطراب هستند.

مشاوره از بین بردن استرس همراه با دارو درمانی است؟

از آنجایی که اکثر افراد با یادگیری تکنیک های کنترل استرس و استفاده از مشاوره رایگان برای استرس مشکل آنها برطرف میشود، استفاده از دارو برای روش جدید درمان استرس کمتر اتفاق می افتد. اما چنانچه وضعیت فرد بسیار وخیم باشد، دکتر متخصص استرس و اضطراب فرد را جهت دارو درمانی به یک مشاور روانپزشک ارجاع می دهد تا در کنار درمان روانشناختی، دارو درمانی نیز انجام شود. در دارو درمانی معمولا از قرص ضد اضطراب و استرس، ضد افسردگی، خواب آور و... جهت درمان استرس استفاده می‌شود. البته قبل از مصرف هر دارویی بهتر است که به بهترین دکتر برای درمان اضطراب مراجعه کنید.

در نظر داشته باشید بیشتر اختلالات مربوطه با شرکت در جلسات مشاوره استرس آنلاین و با گفتار درمانی قابل درمان می باشد و در مواردی که شدت اضطراب و نگرانی بسیار شدید باشد به دکتر روانپزشک استرس نیاز خواهد بود.

چند جلسه مشاوره اضطراب و استرس نیاز دارم؟

سوالات زیادی مطرح می شود که چند جلسه مشاوره درمان اضطراب نیاز است؟ به طور کلی تعداد جلسات مشاوره برای اضطراب و استرس به وضعیت فعلی مراجع بستگی دارد. گاهی با یک جلسه مشاوره می توان وضعیت را تغییر داد، اما گاهی به چند جلسه درمانی نیاز است تا مشکلات حل شود. به همین دلیل تمرکز خود را بیشتر روی درمان بگذارید نه تعداد جلسات مشاوره روانشناسی درمان استرس.

البته نوع برگزاری مشاوره استرس و اضطراب هم بر تعداد جلسات تاثیر مستقیم دارد.

کی به مشاوره اضطراب آنلاین نیاز دارم؟

زمانی که می بینید نگرنی و تشویش ها بر کیفیت زندگی شما تاثیر منفی می گذارند، زمانی که نمی توانید از آنها برای مدت طولانی رهایی پیدا کنید، حتما به مشاوره استرس و اضطراب نیاز خواهید داشت. اجازه ندهید اوضاع به حدی برسد که همه چیز تیره و تار شود، باید ابتدای نگرانی ها و تشویش های ذهنی از مشاوره استرس و اضطراب برای بهبود شرایط کمک بگیرید. مطالب زیادی برای آموزش مردم جهت کاهش استرس و نگرانی وجود دارد، اما بهترین راه کمک گرفتن از روانشناس خوب برای استرس و تغییر وضعیت است. مشاور بر اساس شرایط شما پیشنهادهای کاربردی ارائه می دهد تا وضعیت شما تغییر کند، پیشنهاداتی که شاید برای فرد دیگر کاربردی نباشد. به همین دلیل مشاوره روانشناسی درمان استرس باید به صورت اختصاصی برگزار شود.

یادتان باشد، شرکت در جلسات مشاوره استرس اضطراب هزینه نیست، بلکه یک سرمایه گذاری برای بهبود سلامت روان تان می باشد.

سوالات متداول

مشاوره برای استرس به روندی گفته میشود که در آن متخصص درمان استرس و نگرانی به بررسی شرایط مراجع و راهکارهای درمان استرس از دید علمی میپردازد.

به هیچ وجه تعداد جلسات مشاوره استرس و اضطراب از قبل مشخص نیست. شدت استرس و شرایط بیمار همگی در تعداد جلسه های مشاوره جهت استرس تاثیر دارند

تمام موضوعات مربوط به استرس و اضطراب اعم از، مشاوره استرس شغلی، مشاوره استرس امتحان و حتی مشاوره استرس کرونا میتوانند موضوع جلسات مشاوره اضطراب و استرس باشند

پاسخ به این سوال بستگی به شرایط شما دارد. اگر امکان حضور در دفتر مشاوره را ندارید یا رفت و آمد به هر دلیلی برایتان دشوار است، مشاوره استرس آنلاین گزینه بهتری نسبت به مشاوره اضطراب و استرس حضوری است

جلسات مشاوره درمان استرس و اضطراب در ویکی روان به شکل صوتی، تصویری و تایپی (چت کردن با مشاور) برگزار میشود. میتوانید با استفاده از فیلتر همین صفحه مشاورتان را انتخاب کنید

دیالوگ و شیوه کار مشاورین در این جلسات بنا بر شرایط مراجعه کننده و شدت استرس فرد متفاوت است. به هیچ وجه جلسات مشاوره برای اضطراب از شرایط یکسانی برخوردار نیستند.

بله. استرس های آشکار و پنهان، تشویش، نگرانی و اضطراب در تمام سنین قابل درمان است و برای رهایی قطعی از آنها باید سریع اقدام شود.

مانند دیگر موضوعات مربوط به استرس و اضطراب، جلسات مشاوره استرس کرونا در ویکی روان به شکل صوتی، تصویری و البته تایپی توسط مشاور مورد نظرتان انجام میشود

متخصص و مشاور استرس باید دارای مدرک رسمی روانشناسی (یا روانپزشکی) باید و در زمینه مشاوره استرس اضطراب دارای تخصص قابل پیگیری باشد. تمامی متخصصین درمان استرس در ویکی روان دارای مدرک کارشناسی ارشد با بالا بوده و سالها تجربه برگزار جلسات موفق را دارند.

تمامی جلسات مشاوره در ویکی روان، به صورت آنلاین در سایت برگزار میشوند و نیاز به نصب هیچ نرم افزار جانبی ندارید. به همین خاطر جلسات مشاوره روانشناسی درمان استرس در ویکی روان از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار هستند.

بله حتما