رزرو تلفنی مشاوره روانشناسی ویکی روان: 02191099110

مشاوره آنلاین و تلفنی قبل از ازدواج از سراسر دنیا در سایت ویکی روان

مشاوره قبل ازدواج آنلاین و تلفنی ویکی روان توسط بهترین متخصصین روانشناس انجام میشود. مشاوره آنلاین پیش از ازدواج تضمین کننده زندگی مشترک سالم و پایدار است.

نتایج مشاورین مشاوره پیش از ازدواج
مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
6 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره ترس و فوبیا

نوع پذیرش : آنی ، رزرو
8 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره روانکاوی ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، روانشناسی مهاجرت ، مشاوره سوگ

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
8 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره هوش هیجانی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت

دکترای روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
13 نظر

متخصص در مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره طلاق ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره افسردگی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : رزرو
26 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاور کسب و کار ، مشاوره خیانت ، روانشناسی مهاجرت ، مشاوره سوگ ، هیپنوتیزم درمانی

دکترای روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
12 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره افسردگی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
6 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره کودک و تربیت فرزند

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
11 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی ، هیپنوتیزم درمانی ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاور کسب و کار

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
18 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
7 نظر

متخصص در مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره خیانت ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره طلاق ، مشاوره شکست عشقی و روابط

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره ترس و فوبیا

نمایش بیشتر
مشاهده بیشتر
تجربه کاربران ما نظر کاربران از مشاوره در ویکی روان
چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟ راهنمای گام به گام مشاوره

میتوانید در بین نام مشاورین ویکی روان جستجو کنید

یا بر اساس موضوع مشاوره، مشاور خود را انتخاب کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

مشاوره آنی امکان برگزاری جلسه مشاوره در زمان حال را ممکن می کند

می توانید یک جلسه مشاوره یا پکیج مشاوره با تخفیف بسیار ویژه تهیه کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

می توانید از سراسر دنیا، به صورت ریالی و ارزی هزینه جلسات مشاوره را پرداخت کنید

امکان پرداخت به صورت ارزی برای فارسی زبانان خارج از ایران، با استفاده از اکانت پی پال (PayPal)، مستر کارت (MasterCard) یا ویزا کارت (Visa card) میسر است

مشاوره آنلاین ویکی روان

بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزار جانبی، جلسات مشاوره به صورت ایمن در سایت برگزار می شوند

لینک ورود به اتاق جلسه داخل پروفایلتان در سایت قرار می گیرد

مشاوره آنلاین ویکی روان
تضمین کیفیت بالای فنی
تنوع در خدمت رسانی
نهایت امنیت
روانشناسان حرفه ای
ارتباط با تیم پشتیبانی برای برقراری ارتباط با ویکی روان و دریافت راهنمایی میتوانید از طریق لینک روبرو اقدام کنید

مشاوره پیش از ازدواج چیست؟

به مجموعه جلسات مشاوره و بررسی که توسط روانشناس مشاوره قبل از ازدواج با حضور دختر و پسر یا مرد و زن به منظور امکان سنجی یک وصلت موفق و پایدار انجام می شود مشاوره قبل ازدواج (مشاوره پیش از ازدواج به انگلیسی = pre marriage counseling) می گویند. این جلسات می توانند حتی به صورت یک نفره انجام شوند، اما حضور هر دو نفر بهتر است.

همانطور که از اسمش پیداست، مشاوره روانشناسی قبل ازدواج قبل از تصمیم نهایی زوجین بمنظور ازدواج صورت می گیرد. آنها از مشاور قبل ازدواج آنلاین یا تلفنی کمک می گیرند تا شرایط آنها را بررسی کرده و نظر خود را بیان کند. به مشاوره زوجین بعد از ازدواج مشاوره ازدواج یا زوج درمانی گفته می شود که موضوعی کاملا متفاوت است.

چرا مشاوره قبل از ازدواج مهم است؟

شاید شما هم فکر کنید، واقعا آیا مشاوره قبل از ازدواج لازم است؟ ما خودمان می توانیم تصمیم بگیریم، چرا از روانشناس کمک بگیریم؟

مشاوره قبل از ازدواج، برای داشتن یک زندگی خانوادگی سالم و پرانرژی و ساختن یک رابطه متعهدانه بعد وصلت مهم است. مسائل زیادی وجود دارد که زوجین باید قبل از ازدواج آن را مورد بررسی قرار دهند. رابطه قبل از ازدواج، صحبت های قبل از ازدواج و حتی تست های مشاوره قبل از ازدواج، از جمله موارد مهمی می باشد که توجه به آن ضروری می باشد. همراه با مرکز مشاوره ازدواج ویکی روان، به بررسی مواردی می پردازیم که همواره دغدغه های دخترها و پسرهای جوانی است که می خواهند ازدواج کنند.

اهمیت مشاوره پیش از ازدواج چیست؟

آشنایی قبل از ازدواج، خیلی از نکات مهم برای شروع یک زندگی مشترک نادیده گرفته شود، به همین دلیل با گذشت سالها مشکلات و اختلافات زیادی در میان زوجین پیش می آید. روانشناسی قبل از ازدواج، مانند یک واکسن برای پیشگیری از طلاق عمل می کند. ازدواج، مهم ترین تصمیم در زندگی هر فرد می باشد، پس برای تصمیم گیری و کسب مهارت های لازم نیاز به آموزش دارید. باید بدانید که همسر آینده شما در خانواده ای با افکار، فرهنگ، علایق و شیوه تربیتی کاملا متفاوت از شما رشد کرده است. خواه ناخواه اکثر معیارهای او با شما متفاوت است. پس باید یاد بگیرید که چطور با وجود این تفاوت ها می توانید یک زندگی مشترک موفق در کنار هم بسازید. مشاوره روانشناسی پیش از ازدواج، مطمئن ترین راه برای رسیدن به یک زندگی موفق و شاد است، چون یک متخصص و مشاور پیش از ازدواج به خوبی شرایط و مسائلی که از دید شما پنهان هستند را بررسی کرده و بهترین راهکارها را ارائه میدهد. در این مطلب شما را با مراحل، سوالات، تست های، هزینه و اهمیت مشاوره قبل از ازدواج آنلاین و حضوری آشنا می کنیم. در صورتی که شما نیز نیازمند دریافت خدمات مشاوره پیش از ازدواج هستید ما را همراهی کنید.

مشاوره قبل از ازدواج در مورد چیست؟

یک مشاور پیش از ازدواج خوب در طی جلسات به امکان سنجی وصلت مراجعین خود می پردازد. او به خوبی خصوصیات فردی و توانایی های آنها را بررسی کرده و امکان تشکیل یک زندگی مشترک بین آنها را می سنجد.  همانطور که قبلا در ویکی روان گفتیم، هدف از مشاوره قبل از ازدواج بررسی انتخاب دو طرف است تا مشخص شود آیا انتخاب آنها درست بوده یا نه؟

به همین خاطر هدف از مشاوره قبل از ازدواج تمامابررسی سلامت و موفقیت یک وصلت فرضی است.

مراحل مشاوره پیش از ازدواج

سوالات زیادی در بخش مشاوره آنلاین روانشناسی ویکی روان مطرح میشود که شرکت در جلسات مشاوره قبل ازدواج چه مراحلی دارد یا تعداد جلسه های مشاوره پیش از ازدواج چقدر است؟

در مقوله مشاوره پیش از ازدواج، باید به خاطر داشت که جلسات این نوع مشاوره با توجه به صلاحدید متخصصان، به صورت جلسات فردی و یا مشترک برنامه ریزی شود. در جلسات فردی، مشاور ازدواج درصدد آشنایی بیشتر با سوابق و ویژگی های فرد برمی آید. شایان ذکر است که جلسات فردی برای مسائل و موضوعاتی که نمی توان جلوی طرف مقابل از آنها صحبت کرد، مناسب و تاثیرگذار است. اینکه فرآیند مشاوره پیش از ازدواج چگونه است به مسائل متنوعی بستگی دارد، اما در قالب جلسات فردی می توان با خیال آسوده به صحبت با مشاور قبل از ازدواج پرداخت. جلسات فردی مهم ترین بخش از روند شرکت در جلسه های مشاوره قبل ازدواج هستند.

یادتان باشد اهمیت مشاوره قبل از ازدواج به نتیجه نهایی آن مربوط می شود، پس ذهن خود را درگیر تعداد جلسات نکنید و تنها تمرکز شما باید بر ضرورت مشاوره قبل از ازدواج قرار بگیرد.

مشاوره پیش از ازدواج

اما در جلسات مشترک، طرفین از نحوه آشنایی و میزان شناخت از یکدیگر به صورت کلی صحبت می کنند. لازم است بگوییم که توضیحات کامل و جامع، موجب راهنمایی بهتر مشاوره به طرفین میشود. روانشناس ازدواج، متناسب با شناخت ویژگی های شخصیتی طرفین، آگاهی و راهکارهای لازم درمورد نوع انتخاب و دور نمایی از زندگی مشترک آینده را به آنها نشان می دهد. مشاوره قبل از ازدواج آنلاین یا تلفنی، یک راهکار موثر برای شناخت بیشتر و جلوگیری از طلاق و جدایی زوج ها تلقی میشود و طرفداران بسیاری دارد، چون شرکت در جلسات مشاوره آنلاین قبل ازدواج آسان و معمولا کم هزینه تر است!

برای آگاهی بیشتر در مورد جلسات مشاوره مقاله " در مشاوره پیش از ازدواج چه اتفاقی می‌افتد؟ " را در ویکی روان مطالعه کنید.

در روانشناسی پیش از ازدواج چه موضوعاتی بررسی میشود؟

روانشناسان در ارائه خدمات مشاوه پیش از ازدواج باید برنامه و طرح اصولی را رعایت کنند. آن ها با توجه به موضوعات زیر اقدام به طرح سوالات مشاوره قبل از ازدواج می کنند:

 • اختلاف در ویژگی های شخصیتی
 • بررسی اختلافات طبقاتی
 • اختلاف قد در ازدواج
 • اختلاف در میزان تحصیلات
 • اختلاف در عقاید مذهبی
 • بررسی شیوه آینده بینی و علایق طرفین
 • بررسی نقاط مشترک و البته اختلافات، که بخش مهمی از مشاوره روانشناسی قبل ازدواج است
 • بررسی اختلالات روانی احتمالی در طرفین

احتمالا خودتان می دانید که آیا مشاوره قبل از ازدواج ضروری است یا جنبه تشریفات دارد؟ در واقع سوالات مشاوره قبل از ازدواج به بررسی تمام جنبه های زندگی زوجین مربوط می شود و امکان سنجی ازدواج آنها را مورد بررسی قرار می دهد. پس نگران این نباشید که در مشاوره قبل ازدواج چه بگوییم، مشاور روانشناس به خوبی روند جلسه را مدیریت می کند.

اهداف مشاوره پیش از ازدواج چیست؟

به طور کلی مشاوره قبل از ازدواج با هدف ارزیایی دو طرف از لحاظ آمادگی برای ازدواج، بررسی نقاط قوت و ضعف آن ها و مناسب بودن آن برای ازدواج است. از این رو سوالات مشاوره قبل از ازدواج باید به گونه ای باشد که جدای از شناخت بیشتر زوجین نسبت به یکدیگر موجب شود تا آن ها را به چالش بکشاند. در کل در یک کارگاه مشاوره پیش از ازدواج یا جلسات دو نفره قصد اصلی از پرسش های مشاوره قبل ازدواج این است که زوجین به موارد زیر دست پیدا کنند:

 • درک بهتر از خود و خودشناسی
 • درک و شناخت بیشتر از دیگری
 • غلبه بر اضطراب و استرس
 • کمک به بهبود رابطه از همه لحاظ
 • مشاهده و پیش بینی رفتارهای ناکارآمد
 • غلبه بر بازدارنده ها و ترس ها
 • کمک به تغییر و رشد زوجین
 • ایجاد انتظارات واقع گرایانه و عملی
 • غنی کردن و پربار کردن ازدواج
 • تصمیم قطعی برای ازدواج

در واقع در جلسات مشاوره تلفنی و آنلاین پیش از ازدواج به تمام مسائلی که می تواند کیفیت ازدواج احتمالی شما را تحت تاثیر قرار دهد پرداخته می شود. به همین دلیل مشاوره ازدواج برای دختر یا پسر نیست و هر دوی آنها باید در جلسات شرکت کنند!

تست های مشاوره قبل از ازدواج

به طور کلی این نوع تست ها کمک می کند که مشاور طرفین را بهتر بشناسد. نوع تست مشاوره قبل از ازدواج ممکن است که به صورت پر کردن پاسخنامه یا جلسه اختصاصی با طرفین باشد. در این مدل تست ها شیوه برخورد هر شخص با مشکلات فردی و اختلالات روانی آن ها بررسی می شود.

معمولا مشاور روانشناس آنلاین ازدواج سعی میکند تست ها را به صورت انفرادی انجام دهد و در صورت لزوم نتایج را به طرف مقابل اطلاع دهد اما شیوه کار هر متخصص روانشناس متفاوت است. با این حال تست های مربوط در جلسات مشاوره تلفنی پیش از ازدواج هم قابل انجام هستند.

مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج

در این نوع مشاوره تمامی سوابق مرتبط با سلامتی و بیماری اعضای خانواده دو طرف بررسی می شود. این نوع مشاوره یکی از ارزنده ترین خدمات مشاور پیش از ازدواج است. برای رسیدن به نتیجه قطعی آزمایش های ژنیتک تجویز می شود که فرد متخصص صفر تا صد آن را باید انجام دهد. این نوع مشاوره موجب می شود تا شما به آگاهی لازم در مورد سلامت و وضعیت جسمی خود، طرف مقابل و فرزندتان در آینده برسید. در ضمن این نوع بررسی ها موجب ریشه کندن بیماری تالاسمی می شود.

آیا مشاوره قبل از ازدواج اجباری است؟

صحبت های قبل از مزدوج شدن، یک فرصت بسیار عالی برای زوجین است؛ تا بتوانند توانایی خود را برای برقراری ارتباط موثر با یکدیگر تقویت کنند و همچنین توقعات واقع بینانه ای از یکدیگر بدست بیاورند. روانشناسی آنلاین قبل از ازدواج، روش بسیار خوبی برای توسعه مهارت های حل تعارض و مساله زوجین است. پس این نکته را به یاد داشته باشید که ارزش ها و نظرات زوجین نباید لزوما مطابق خواسته های یکدیگر باشد.

گاهی اوقات دیده می شود که افراد با این عقیده ازدواج می کنند که بتوانند تمامی نیازهای عاطفی، مالی، جنسی و ... طرف مقابل را برآورده سازد. اما واقعیت این است که ممکن است در برخی از موارد شرایط به گونه ای که دلخواه ما باشد پیش نرود.

درک تفاوت خواسته ها و تطابق آنها با توانایی افراد، موجب کاهش استرس قبل از ازدواج، زوجین می گردد. پس هر چه صحبت های پیش از ازدواج کامل تر وجامع تر باشد، می توانیم امیدوار باشیم که مشکلات آینده کمتر میشود و خطر طلاق زود هنگام نیز کاهش پیدا می کند. این نکته دلیل دیگری برای درک اهمیت مشاوره قبل از ازدواج است.

اگر می خواهید در مورد ضرورت این مشاوره اطلاعات بیشتری کسب کنید می توانید مقاله " آیا مشاوره قبل از ازدواج ضروری است؟ " را در سایت ویکی روان مطالعه کنید.

مشاوره پیش از ازدواج

رابطه قبل از ازدواج داشته باشیم یا نه؟!

روابط قبل از ازدواج چگونه باید باشد؟ آیا داشتن رابطه جنسی به پیشرفت رابطه کمک می کند و یا برای آن ضرر دارد؟ اینها سوالاتی هستند که افراد برای شروع زندگی مشترک و یا در زمان دوستی با آن مواج میشوند؛ و باید پاسخ درستی به آنها داده شود. از آنجایی که ازدواج یکی از بزرگ ترین دغدغه های جوانان است، اطلاع از جوانب مختلف آن به خصوص برقراری رابطه جنسی قبل از ازدواج و پیامدهای احتمالی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت چشم پوشی از چنین مسائلی ممکن است در آینده با مشکلات زیادی مواجه شوند. با آگاهی از تاثیرات رابطه جنسی پیش از ازدواج، بر نگرش دو طرف نسبت به یکدیگر راحت تر می توانید درمورد آن تصمیم بگیرید.

ازدواج موفق تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی می باشد و تنها تجربه رابطه جنسی دلیلی بر موفقیت یا عدم موفقیت ازدواج نیست. اگر در برقراری رابطه پیش از مزدوج شدن، تردید دارید و یا اگر رابطه برقرار کرده اید و در ازدواج خود با چالشی مواجه شده اید، پیشنهاد میشود که از کمک ها و راهنمایی های یک روانشناس استفاده کنید؛ تا از شرایط بلاتکلیفی رها شوید.

پیشنهاد ما به شما مطالعه : "دانستنی های قبل از ازدواجو " پیش نیاز های ازدواج "

بهترین زمان برای مشاوره قبل از ازدواج

زمان انجام مشاوره ازدواج دارای اهمیت بسیاری است. هدف از انجام مشاوره قبل ازدواج رسیدن به یک مدل برای برقراری ارتباط بین زوجین است و برای اینکه این موضوع با موفقیت همراه باشد، باید در زمان مناسبی این کار صورت بگیرد. بلافاصله پس از آشنایی و یا شروع صحبت موقعیت مناسبی برای اینکار نمی باشد.

علاوه بر آن گذشت زمان زیاد از آشنایی به دلیل اینکه رابطه عاطفی شکل گرفته از موثر بودن جلسات مشاوره ازدواج می کاهد. معمولا بهترین زمان انجام مشاوره در صورت خواستگاری بعد از هشت الی ده ساعت گفتگو و در صورت آشنایی پس از دو یا سه ملاقات است. با این حال در هر مرحله از آشنایی که هستید برای ازدواج، باید از مشاور ازدواج کمک بگیرید. برای دریافت مشاوره آنلاین ازدواج، می توانید با مشاوران مرکز مشاوره ویکی روان در ارتباط باشید تا بتوانند شما را یاری کنند.

مشاوره قبل از ازدواج چند جلسه است؟

در حقیقت روانشناسی پیش از ازدواج، مانند واکنسی می باشد که درصد طلاق را در زندگی آینده کم می کند. روند معمول و اصول مشاوره پیش از ازدواج، از پنج تا ده جلسه بسته به نوع ویژگی های شخصیتی طرفینی که مراجعه می کنند و مسائل و مشکلاتی که در میان آنها وجود دارد متغیر می باشد. اما باز هم عوامل زیاد دیگری بر تعداد جلسه های مشاوره پیش از ازدواج تاثیر دارند.

اهمیت مشاوره قبل از ازدواج

هزینه مشاوره قبل از ازدواج به عهده کیست؟

همانطور که می دانیم یک از مراحل سرنوشت ساز و مهم در زندگی هر فرد تشکیل زندگی مستقل است و از طرفی دیگر باید بدانیم که هر فرد در هر مرحله از زندگی مجردی و یا متاهلی خود به یک مشاور برای انجام تصمیمات مهم در زندگی خود نیاز دارند. در پروتکل مشاوره مشاوره پیش از ازدواج، باید دقت کنیم که انتخاب ما درست باشد تا در ادامه زندگی با مشکلی مواجه نشویم. مشاوره های قبل از ازدواج، برای پیشگیری از بخشی از این مشکلات راه حل کاربردی است که با دانستن ویژگی های اخلاقی طرفین می توانیم تصمیم درستی بگیریم.

مشاوره روانشناسی آنلاین ویکی روان، دارای مشاوران و متخصصانی خبره در زمینه ازدواج است که می توانید با کمترین هزینه مشاوره ازدواج بگیرید. از سوی دیگر روش های مختلفی برای مشاوره وجود دارد. در این روزها که درگیر بیماری کرونا هستیم و امکان حضور در اماکن شلوغ برای ما محدودیت ایجاد کرده است، می توانید از مشاوره های آنلاین و غیرحضوری بهره مند شوید. در نظر داشته باشید که قیمت مشاوره قبل از ازدواج، در سایت ویکی روان مناسب می باشد و توانسته است به بسیاری از زوج هایی که در شرف ازدواج هستند کمک زیادی کند.

هزینه مشاوره پیش از ازدواج با مرد است یا زن؟

پاسخ دادن به این سوال بسیار ساده است. مانند تمام هزینه های دیگر زندگی، زن و مرد باید درباره پرداخت هزینه جلسات مشاوره قبل ازدواج توافق کنند. اما چیزی که روانشناسان می گویند این است که تقسیم مساوی هزینه جلسات بهترین راهکار می باشد.

مهم ترین مزیت این روش، ایجاد همبستگی بیشتر، تقسیم هزینه جلسات مشاوره برای کم شدن بار مالی از دوش یک نفر و نشان دادن استقلال شخص از ابتدای رابطه می باشد. با این حال تصمیم گیری نهایی با زوجین است و قانون خاصی وجود ندارد!

شیوه برگزاری مشاوره روانشناسی پیش از ازدواج چیست؟

بهترین مشاوره قبل از ازدواج به مشاوره ای گفته می شود که زن و مرد با کمال میل در آن شرکت کرده و به مشاور روانشناس خود اطمینان داشته باشند. شیوه برگزاری جلسات مشاوره می تواند متفاوت باشد، به همین خاطر تمرکز خود را بر نتیجه گیری بگذارید. اگر دسترسی به مشاور برای شرکت در جلسات حضوری ندارید، می توانید از خدمات مشاوره تلفنی پیش از ازدواج ویکی روان استفاده کرده یا از مشاوره آنلاین قبل ازدواج را در نظر داشته باشید.

1- مشاوره تلفنی پیش از ازدواج در ویکی روان

از سراسر ایران می توانید با استفاده از مشاوره تلفنی قبل ازدواج از طریق یک ارتباط تلفنی امن با مشاور روانشناس خود در ارتباط بوده و جلسه مشاوره برگزار کنید. ارتباط تلفنی وابسته به اینترنت نبوده و به همین خاطر افراد زیادی دنبای مشاور قبل ازدواج تلفنی خبره می گردند تا جلسات خود را شروع کنند.

برای رزرو جلسات مشاوره روانشناسی تلفنی قبل از ازدواج در سایت ویکی روان می توانید از همین صفحه اقدام کرده یا با شماره تماس 02191099110 جهت رزرو آسان وقت مشاوره اقدام نمائید.

2- مشاوره قبل از ازدواج آنلاین ویکی روان

مشاوره آنلاین قبل از ازدواج سایت ویکی روان بر پایه ارتباط اینترنتی برگزار می شود و تمام فارسی زبانان از سراسر ایران و جهان می توانند از آنها بهره ببرند. به همین خاطر یکی از خدمات عمده ویکی روان، مشاوره روانشناسی خارج از کشور است که به صورت تصویری و متنی برگزار می شود. 

اگر قصد برقراری ارتباط تصویری با مشاور را دارید،  خدمات مشاوره قبل از ازدواج آنلاین ویکی روان بهترین گزینه ممکن است. عزیزان خارج از ایران می توانند با پرداخت ارزی با مشاور قبل ازدواج آنلاین مد نظرشان جلسه برگزار کنند.

3- مشاوره پیش از ازدواج متنی

این نوع مشاوره به صورت متنی و آنلاین برگزار می شود. برای شرکت در این جلسات ویکی روان نیاز به نصب هیچ نرم افزار جانبی ندارید. اما هدف از این جلسات پرسیدن چند سوال ساده و کوتاه است. معمولا بهترین دکتر مشاوره قبل از ازدواج بررسی کلی را به صورت حضوری یا تلفنی و آنلاین انجام می دهد. 

مشاوره پیش از ازدواج آنلاین یا تلفنی؟

تنها تفاوت این دو در شیوه برگزاری می باشد و کیفیت نهایی تفاوتی ندارد. اگر می خواهید ارتباط تصویری با مشاور داشته باشید و از این طریق احساس راحتی بیشتری دارید، مشاوره آنلاین قبل از ازدواج گزینه بهتری برای شما می باشد. اما اگر دسترسی به اینترنت پایدار نداشته یا ترجیح می دهید از طریق صدا جلسه برگزار کنید، مشاوره روانشناسی تلفنی قبل از ازدواج می تواند گزینه ایده آل تری باشد. در هر حال هر دوی این خدمات در ویکی روان ارائه می شوند.

پکیج مشاوره پیش از ازدواج

گاهی تعداد جلسات طولانی می شود و بررسی به زمان بیشتری نیاز دارد. در این مواقع استفاده از پکیج مشاوره پیش از ازدواج بهترین گزینه است. می توانید در مراکز مشاوره پیش از ازدواج مانند ویکی روان از پکیج های چند جلسه ای با تخفیف ویژه بهره ببرید.

مشاوره قبل از ازدواج آنلاین در مرکز مشاوره ویکی روان

اکنون که از اهمیت مشاوره قبل از ازدواج آگاهی پیدا کردید، بهتر است بدانید که نقش کلینیک مشاوره ازدواج و درمانگر متخصص بسیار پررنگ میباشد. مشاوری که در این حوزه کار می کند باید بتواند با صبوری زیاد به تمامی سوالات مشاوره قبل از ازدواج پاسخ می دهد و پس از بررسی نتایج تست های روانشناسی راهکارهای مناسبی را به آنها ارائه می دهد.

کلینیک مشاوره ازدواج ویکی روان با دارا بودن روانشناسان مجرب توانسته است مشاوره های مناسبی را در شهرهای اصفهان، تبریز، شیراز، تبریز و ... آماده ارائه انواع خدمات مشاوره می باشد. اگر امکان مشاوره ی پیش از ازدواج حضوری، برای شما عزیزان دشوار است می توانید سوالات روانشناسی قبل ازدواج را از طریق تلفن و یا به صورت آنلاین با متخصصان در میان بگذارید. مشاوره پیش از ازدواج آنلاین، یکی از بهترین خدمات مشاوره پیش از ازدواج سایت روانشناسی و مشاوره ویکی روان است که توانسته به زوج های جوان کمک زیادی کند.

برای آینده خود سرمایه گذاری کنید، مشاوره روانشناسی هزینه نیست.

منبع : goodtherapy.org، mayoclinic.org، careersinpsychology.org، online.grace.edu

 

سوالات متداول

به جلساتی که مشاور روانشناس به منظور امکان سنجی یک ازدواج موفق، با حضوری دختر و پسر برگزار میکند، مشاوره پیش از ازدواج میگویند.

خیر، شرکت در جلسات مشاوره قبل از ازدواج اجباری نیست. اما به دلیل افزایش احتمال یک ازدواج موفق، به تمام افراد پیشنهاد میشود قبل از تصمیم قطعی حتما روانشناس مشاوره قبل از ازدواج کمک بگیرند.

سوالات مشاوره قبل ازدواج تماما مربوط به بررسی کیفیت ازدواج احتمالی است. پس ذهنتان را درگیر سوالات یا تست های مشاوره قبل از ازدواج نکنید و با حضور در این جلسات صادقانه به سوالات مشاورتان پاسخ هید.

یک مشاور پیش از ازدواج خوب و حرفه ای باید دارای تحصیلات مرتبط با زوج درمانی بوده و سابقه کار کافی برای برگزاری جلسات مشاوره قبل ازدواج را داشته باشد. تمام مشاورین ویکی روان از بهترین افراد گزینش شده اند.

مشاوره آنلاین پیش از ازدواج میتواند به صورت صوتی و یا تصویری برگزار شود. جلسات مشاور قبل ازدواج آنلاین در ویکی روان بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزاری در سایت برگزار میشوند

به مجموع جلسات مشاوره، پکیج گفته میشود. میتوانید در ویکی روان پکیج مشاوره پیش از ازدواج با تخفیف ویژه خریداری نمائید.

عدد مشخصی برای تعداد جلسات مشاوره پیش از ازدواج آنلاین یا حضوری نمیتوان در نظر گرفت. تعداد جلسات تماما بستگی به شرایط زن و مرد دارد.

هزینه مشاوره قبل ازدواج به میزان تحصیلات مشاور و میزان سابقه کاری او بستگی دارد. به همین خاطر هزینه مشخصی برای جلسات مشاوره غیرحضوری پیش از ازدواج در ویکی روان نمیتوان در نظر گرفت. اما میتوانید در همین صفحه قیمت هر مشاوره پیش از ازدواج تخصصی را بررسی نمائید.

به هیچ وجه جلسات مشاوره قبل از ازدواج رایگان کیفیت لازم را ندارند. سر زندگی مشترک تان ریسک نکنید و به هیچ وجه سراغ مشاوره روانشناسی قبل از ازدواج رایگان نروید.

در این حالت تماس از طریق خطوط تلفن برقرار می شود. میتوانید در ویکی روان، جلسات مشاوره پیش از ازدواج صوتی به صورت آنلاین برگزار نمائید.

بهترین زمان برای شرکت در این جلسات، قبل از ایجاد ارتباط عاطفی و در زمان آشنایی است. یک مشاور پیش از ازدواج خوب به خوبی شرایط دو طرف را بررسی کرده و بهترین پیشنهاد را ارائه خواهد داد.

در تمام دنیا، شرکت در مشاوره قبل ازدواج آنلاین یا حضوری یک امر الزامی است. به همین خاطر مشاوره پیش از ازدواج به انگلیسی که میشود pre marriage counseling یک امر طبیعی و مورد پذیرش قرار گرفته می باشد.