رزرو تلفنی مشاوره روانشناسی ویکی روان: 02191099110

مشاوره شکست عشقی آنلاین و تلفنی با بهترین روانشناسان مشاوره روابط عاطفی

مشاوره روابط عاطفی کمک میکند کیفیت رابطه بالا برود و استفاده از مشاوره شکست عشقی وقتی از رابطه خارج شده ایم بهترین انتخاب است. در ویکی روان از سراسر دنیا مشاوره روابط عاشقانه آنلاین تلفنی و متنی برگزار کنید.

نتایج مشاورین مشاوره شکست عشقی و روابط
مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره شکست عشقی و روابط

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاور کسب و کار

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
7 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره خیانت ، روانشناسی مهاجرت ، مشاوره سوگ

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره شکست عشقی و روابط

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
8 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره هوش هیجانی

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره سوگ

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره خانواده ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت ، مشاوره سوگ

نمایش بیشتر
مشاهده بیشتر
تجربه کاربران ما نظر کاربران از مشاوره در ویکی روان
چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟ راهنمای گام به گام مشاوره

میتوانید در بین نام مشاورین ویکی روان جستجو کنید

یا بر اساس موضوع مشاوره، مشاور خود را انتخاب کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

مشاوره آنی امکان برگزاری جلسه مشاوره در زمان حال را ممکن می کند

می توانید یک جلسه مشاوره یا پکیج مشاوره با تخفیف بسیار ویژه تهیه کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

می توانید از سراسر دنیا، به صورت ریالی و ارزی هزینه جلسات مشاوره را پرداخت کنید

امکان پرداخت به صورت ارزی برای فارسی زبانان خارج از ایران، با استفاده از اکانت پی پال (PayPal)، مستر کارت (MasterCard) یا ویزا کارت (Visa card) میسر است

مشاوره آنلاین ویکی روان

بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزار جانبی، جلسات مشاوره به صورت ایمن در سایت برگزار می شوند

لینک ورود به اتاق جلسه داخل پروفایلتان در سایت قرار می گیرد

مشاوره آنلاین ویکی روان
تضمین کیفیت بالای فنی
تنوع در خدمت رسانی
نهایت امنیت
روانشناسان حرفه ای
ارتباط با تیم پشتیبانی برای برقراری ارتباط با ویکی روان و دریافت راهنمایی میتوانید از طریق لینک روبرو اقدام کنید

مشاوره شکست عاطفی آنلاین و تلفنی، یکی از  بهترین راهکارها برای درمان شکست عشقی در نوجوانان، مردان و زنان است. در طول زندگی امکان تجربه روابط عاطفی متنوعی برای ما وجود دارد، اما نباید موجب آسیب دیدن ما شوند! به عنوان بهترین راهکار شکست عشقی می توان از مشاوره شکست عشقی تلفنی یا آنلاین استفاده کرد تا تهدید را تبدیل به فرصت و تجربه ای مناسب کنیم.

مشاوره شکست عاطفی آنلاین؛ درمان شکست عشقی در مردان و زنان

مشاوره آنلاین شکست عاطفی

هر فرد در مراحل شکست عاطفی احساسات متفاوتی را تجربه می کند. در طول این مراحل فرد ممکن است دچار افسردگی و یا مشکلاتی در زندگی و ارتباطاتش شود. اما شاید این سوال پیش بیاید که چه میزان از این تغییرات برای فرد قابل توجیه میباشد و آیا گذر زمان آن را حل می کند؟ ناموفق بودن رابطه عاطفی برای افراد با خصوصیات فردی مختلف پیامدهای یکسانی ندارد. اما آنچه که در آنها یکسان است طی کردن یک شکست عاطفی است! با آگاهی از هیجانات در این مراحل افراد بهتر می توانند با شرایط پیش رو کنار بیایند. سایت مشاوره روانشناسی آنلاین ویکی روان، با معرفی باتجربه ترین دکتر مشاوره شکست عشقی توانسته است به افراد کمک کنند تا بهتر بتوانند با چنین شرایطی رو به رو شوند.

مشاوره شکست عاطفی آنلاین و تلفنی، یکی از بهترین خدمات مرکز مشاوره آنلاین روانشناسی ویکی روان می باشد. همانطور که می دانید عشق از جمله عادی ترین و بهترین احساسات انسانی می باشد. اما برخی مواقع به دلایل مختلف شکست عشقی نیز به وجود می آید. رابطه عاطفی که به جدایی و شکست منجر میشود، می تواند مجموعه ای از احساسات منفی مانند: غم، گریه، اضطراب، خشم، عصبانیت و ... را به همراه داشته باشد. روانشناسی شکست عشقی، در مرکز مشاوره روانشناسی ویکی روان به شما کمک می کند تا به کمک دکتر مشاوره شکست عشقی از بحران های عاطفی رابطه خود عبور کنید و از زندگی عاشقانه خود لذت بیشتری ببرید.

مشاوره شکست عشقی چیست؟ 

پیش از هر چیز باید اشاره کنیم جلسات مربوطه به دو نوع تقسیم میشوند که تفاوت هایی با هم دارند:

 1. مشاوره شکست عشقی
 2. مشاوره روابط عاطفی

مشاوره شکست عشقی به مجموعه جلسات مشاوره روانشناسی گفته می شود که تحت نظر متخصص روانشناس و برای فرد یا افرادی انجام می شود که یک رابطه عاشقانه شکست خورده را تجربه کرده اند. البته مشاوره روابط عاطفی تفاوت هایی با مشاوره شکست عاطفی دارد، اما متخصص هر دو می تواند یک روانشناس باشد.

مشاوره برای شکست عشقی بعد از اتمام یک رابطه عاطفی انجام شده و هدف آن بهبود شرایط مراجع و ایجاد فرصت از دل مشکلی است که برای او به وجود آمده است. متخصص مشاور شکست عشقی قرار نیست شما را دلداری داده یا مانند اطرافیان سعی در آرام کردن شما داشته باشد. روانشناس مشاوره شکست عشقی با نگاهی علمی و با تکیه بر تجربیات به دست آمده شما را در مسیری قرار میدهد تا از دل بحران به وجود آمده بیرون بیایید و بتوانید مانع از وقوع اتفاقات گذشته شوید. 

از طرفی مشاوره روابط عاطفی به زوجی اختصاص داده می شود که قصد دارند کیفیت رابطه عاشقانه خود را بهبود ببخشند. آنها با علم به وجود مشکلاتی در رابطه فعلی، قصد دارند برای آن بجنگند و کیفیت ارتباط را افزایش دهند. این افراد کاندیدای شرکت در مشاوره عشق یا مشاوره ارتباط عاطفی زن و مرد هستند. همانطور که مشاهده می کنید ماهیت هر دو نوع مشاوره درباره ارتباط زن و مرد میباشد، اما علت شرکت در جلسات متفاوت است.

عشق و دوست داشتن از جمله زیباترین احساسات انسانی می باشد که هر شخصی نیازمند این احساس است و هر فردی در زندگی شخصی خود این احساس را تجربه کرده است و به نوعی درگیر این عواطف شده است. ولی موضوعی که این مسئله را تلخ و ناخوشایند می کند عوارض شکست عشقی است. تا جایی که تجربه نشان داده است، بسیاری از افرادی که عشق را تجربه کرده، شکست عاطفی را نیز تجربه کرده اند. شما می توانید با مشاوره شکست عاطفی آنلاین و تلفنی، بهتر با این مسئله رو به رو شوید. مشاوره شکست عشقی در جلسات مشاوره روانشناسی آنلاین به شما کمک می کند تا دوباره بتوانید به زندگی خود برگردید.

یادتان باشد مشاوره آنلاین شکست عشقی روندی است که در آن فرد به زندگی واقعی و مسیر صحیح باز میگردد و از تجربه به دست آمده بهترین استفاده را برای ساختن یک رابطه عاطفی جدید می کند. به همین دلیل مشاوره برای شکست عشقی اهمیت زیادی دارد و بهترین راه بمنظور پیشگیری از مشکلات روانی حاصل از شکست های عاطفی می باشد.

مشاوره شکست عاطفی آنلاین

مشاوره رابطه عاطفی چیست؟

همیشه بحث درمان شکست های عاطفی نیست، بلکه گاهی رابطه ای که در آن قرار داریم نیازمند تغییرات و اصلاحاتی است تا وضعیت بهتر شده و به مسیر صحیح برگردد. در این شرایط استفاده از مشاوره رابطه عاطفی بهترین راهکار است. برای عده ای مشاوره روابط عاطفی آنلاین بهترین راهکار است، چون دسترسی به مشاور مورد نظرشان ندارند. پس مشاوره آنلاین روابط عاطفی می تواند شرایطی را فراهم کند تا افراد ارتباط عاطفی با عشقشان را بهبود ببخشند.

البته زوجینی که ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده اند می توانند از جلسات مشاوره بعد ازدواج استفاده کنند. 

مشاوره عشقی انلاین برای چه افرادی مناسب است؟

سوالات زیادی در بخش مشاوره روانشناسی تلفنی ویکی روان مطرح می شود که مشاوره عشقی انلاین و تلفنی برای چه افراد و چه زمانی از رابطه مناسب است؟

 • اگر احساس می کنید ارتباطی که در آن قرار دارید آنطور نیست که میخواهید
 • اگر رابطه نیاز به بهبود دارد مشاوره عشقی آنلاین مناسب شماست
 • اگر تفاهم در رابطه وجود ندارد
 • اگر درکتان از هم کم شده و مدام بحث می کنید حتما از مشاوره روانشناسی عشقی استفاده کنید
 • اگر به مشورت با یک متخصص در مورد ارتباط فعلی نیاز دارید
 • مشاوره روانشناسی عاشقانه برای افرادی است که به رابطه پایبند هستند، اما از کیفیت فعلی راضی نیستند

می بینید که افراد زیادی مخاطبین اصلی مشاوره روابط عاطفی آنلاین و حضوری هستند. به همین خاطر اگر احساس می کنید وضعیت فعلی رضایت بخش نیست حتما از مشاوره عاطفی آنلاین یا حضوری استفاده کنید.

مشاوره روابط عاطفی چطور برگزار می شود؟

نوع برگزاری جلسات مشاوره عشقی بسته به شرایط مراجعین متفاوت است. گاهی بعد مسافت و میل به مشاوره تصویری باعث می شود استفاده از مشاوره آنلاین عاطفی تنها راه ممکن باشد. یا برگزاری جلسه گروهی بین زوجین و مشاور از طریق اینترنت بهترین گزینه است.حتی گاهی مشاوره روانشناسی خارج از کشور بهترین راه برای ارتباط زوجینی است که فعلا از هم دور هستند. به همین خاطر باید بر اساس شرایط خود از مشاوره عاطفی آنلاین یا حضوری استفاده کنید.

در سایت مشاوره عشقی ویکی روان، جلسات به شکل تلفنی، تصویری و نوشتاری (تایپی) قابل انجام می باشند. مشاوره تلفنی روابط عاشقانه به صورت تماس امن بین مشاور و مراجع توسط ویکی روان انجام می شود. این ارتباط برای عزیزانی که تمایل به مشاوره تلفنی بدون نیاز به اینترنت دارند بهترین گزینه است. از طرفی مشاوره رابطه عاطفی تایپی برای افرادی مناسب است که به هر دلیل امکان برگزار مشاوره روانشناسی تلفنی یا تصویری را نداشته و ترجیح میدهند با مشاور خود به صورت نوشتاری در ارتباط باشند.

همچنین عزیزانی که خارج از ایران هستند می توانند با پرداخت ارزی از خدمات مشاوره روانشناسی عاشقانه ویکی روان استفاده کنند. کیفیت خدمات و لیستی از بهترین مشاورین، خدمات مشاوره روابط عاطفی آنلاین ویکی روان را به یکی از محبوب ترین خدمات این مجموعه تبدیل کرده است.

انتخاب بهترین دکتر مشاوره شکست عشقی در ویکی روان

مهم ترین کار انتخاب مشاور روانشناس خبره در مشاوره ارتباط دختر و پسر است تا بتوانید به او اعتماد کرده و فرصت دهید مشکلات را حل کنید. شما می توانید در همین صفحه لیستی از بهترین متخصصین مشاوره ارتباط عاطفی و شکست عشقی را مشاهده کرده و در صفحه اختصاصی مشاور بیشتر با ایشان آشنا شوید. 

جلسات مشاوره شکست عشقی تلفنی و آنلاین در ویکی روان به صورت جلسات 15، 30 و 60 دقیقه برگزار میشوند. همچنین امکان خرید پکیج چند جلسه ای با تخفیف ویژه برای شما محیا شده است.

مشاوره برای شکست عشقی در ویکی روان چطور برگزار می شود؟

برای راحتی مراجعین گرامی، جلسات مشاوره روابط عاطفی به صورت غیرحضوری (تلفنی، تصویری و متنی) در ویکی روان برگزار می شوند. هر کدام از این جلسات ویژگی خاصی دارند که در ادامه بیشتر توضیح می دهیم.

1- مشاوره تلفنی روابط عاشقانه

اگر دسترسی به اینترنت پرسرعت ندارید یا به هر دلیل ترجیح می دهید با تماس تلفنی عادی با مشاور شکست عشقی در ارتباط باشید، انتخاب مشاوره تلفنی روابط عاشقانه و شکست عشقی بهترین راه ممکن است. بعد از خریداری مشاوره تلفنی روابط عاطفی ویکی روان یک ارتباط امن تلفنی بین مشاور و مراجع برقرار میکند. این ارتباط با بالاترین کیفیت انجام شده و هزینه مکالمه برای مراجع نخواهد داشت. مشاوره روانشناسی تلفنی در ویکی روان یکی از محبوب ترین خدمات است.

2- مشاوره شکست عشقی و مشاوره عاطفی آنلاین

افرادی که نیاز به ارتباط تصویری دارند یا ایرانیان خارج از کشور می توانند از مشاوره عشقی آنلاین از سراسر ایران و جهان استفاده کنند. برای شرکت در جلسات نیاز به نصب هیچ نرم افزاری نیست و می توانید در سایت ویکی روان مشاوره آنلاین روابط عاطفی برگزار کنید.

3- مشاوره درمان شکست عشقی متنی

اگر امکان برگزاری مشاوره شکست عشقی تلفنی و آنلاین در ویکی روان را ندارید، می توانید از گزینه مشاوره متنی یا نوشتاری استفاده کنید. ارتباط متنی با مشاور در محیط سایت انجام می شود و نیازمند نصب نرم افزار جانبی نیست. در کل  مشاوره روابط عاطفی متنی مخصوص افرادی است که سوالات کوتاه از متخصص دارند.

مشاوره عشق های یکطرفه چیست؟

مشاوره عشق یکطرفه برای افرادی مناسب است که درگیر روابطی شده اند که فقط خودشان در آن حضور دارند. عشق یکطرفه می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند به همین خاطر در مشاوره روانشناسی شکست عاطفی، متخصص علت این انتخاب را بررسی کرده و راهکارهایی ارائه میدهد تا افراد بتوانند با واقعیت روبرو شوند. اگر شما هم درگیر عشق یکطرفه هستید، حتما یک جلسه از مشاور روانشناس رابطه در مورد نحوه مدیریت احساسات کمک بگیرید.

مشاوره درمان شکست عشقی چگونه به ما کمک می‌کند؟

همه نمی دانند مشاوره شکست عشقی چقدر می‌تواند در بهبود شرایط موثر باشد و به افراد کمک کند؟ مهم ترین موضوع در مشاوره شکست عاطفی این است که چرا یک رابطه  تمام شده و دلایل آن کدامند؟ هر یک از طرفین چه جایگاهی داشتند و چطور رابطه را مدیریت می کردند؟ چون مشاوره درمان شکست عشقی باید حال فعلی مراجع را بهبود ببخشد و از بروز مشکلات مشابه در آینده پیشگیری کند.

مشاوره بعد از شکست عشقی در قدم اول کمک می کند افراد خودشان را بهتر بشناسند و متوجه باشند چه خطاهایی در رابطه انجام می دهند. در واقع کار دکتر مشاوره شکست عشقی این است که نقاط ضعف و قوت ما را شناسایی کرده و با توجه به اتفاقات پیش آمده بهترین تحلیل را ارائه دهد. 

هدف از مشاوره درباره شکست عشقی چیست؟

همانطور که گفتیم هدف اصلی شناخت بایدها و نبایدها در رابطه است. اگر رابطه امکان بازیابی داشته باشد، مشاوره شکست در عشق تمرکز خود را روی اصلاح افراد و در نتیجه رابطه بین آنها خواهد کرد. این امکان سنجی توسط روانشناس شکست عشقی انجام می شود. 

اما گاهی هدف از شرکت در جلسات مشاوره درباره شکست عشقی پیشگیری از اتفاقات مشابه در آینده است. اگر بدانیم چه اشتباهاتی داشته دو دستاورد خواهیم داشت:

 1. اشتباهاتمان را تکرار نمی کنیم
 2. در انتخاب شریک عاطفی بهتر عمل خواهیم کرد

به همین خاطر مشاوره آنلاین شکست عشقی برای تمام افراد توصیه می شود. حتی اگر از رابطه ای بیرون آمده اید باز هم برای فردایی بهتر باید در این جلسات شرکت کنید. صحبت های اطرافیان و دوستان جنبه علمی نداشته و نمی تواند تضمین کننده روابط آتی ما باشد! مشاوره درمان شکست عشقی ابتدا روی ما تمرکز دارد و بعد به بهبود روابط عاطفی می پردازد.

درمان شکست عشقی چقدر طول میکشد؟

شاید برای شما هم سوال باشد که مشاوره شکست عشقی تلفنی و آنلاین چند جلسه طول می‌کشد؟ هیچ تعداد جلسه مشخصی برای مشاوره ارتباط دختر و پسر و شکست عشقی وجود ندارد. بلکه تعداد جلسات را وضعیت زوجین و شدت مشکل به وجود آمده تعیین می کند.

اگر قصد بهبود شرایط رابطه فعلی را دارید، تعداد جلسات مشاوره روابط عاشقانه تلفنی و آنلاین زیاد نیست و طی چند جلسه کوتاه مشاور شرایط را بررسی و راهکار ارائه خواهد کرد.

تعداد جلسات را مشاور شکست عشقی با توجه به وضعیت مراجع تعیین می کند.

روانشناسی شکست عشقی در مردان با زنان متفاوت است؟

دنیای عاطفی زنان و مردان متفاوت است، دید آنها به مسائل عاطفی نیز با هم فرق دارد. اما مشاور شکست عشقی برای مردان و زنان با هم متفاوت نیست. در واقع یک مشاور روانشناس خبره به خوبی می تواند شرایط را بررسی کرده و با توجه به جنسیت مراجع و شرایطی که در آن قرار دارد بهترین راهکار را ارائه دهد. 

به همین خاطر مشاوره درباره شکست عشقی را نباید با نگاه جنسیتی شروع کنید.

بعد از شکست عشقی چه کنیم؟ درمان شکست عاطفی بدون رنج کشیدن ممکن است؟

تست شکست عشقی از چه روشی امکان پذیر است؟ عشق یکی از عمیق ترین احساسات می باشد که می تواند مجموعه ای از احساسات و هیجانات قوی دیگر را برای فرد به همراه دارد! هر چقدر این احساس عمیق تر باشد، شکست خوردن در آن نیز منجر به رنج بیشتر میشود. در این شرایط اگر فکری به حال خود نکنید ممکن است مشکلات روحی و عاطفی بسیاری به سراغ شما بیاید و غم از دست دادن رابطه برای شما منجر به بیماری های مزمنی مانند افسردگی و اضطراب مزمن شود. برای اینکه بتوانید از پس این مرحله دشوار، یعنی شکست عاطفی از زندگی خود بربیاید، نیاز به کمک برای درمان و یا پیشگیری از شکست عشقی دارید. اگر شما هم در چنین شرایطی قرار دارید می توانید با خواندن مقاله " بعد از شکست عشقی چه کنیم؟ " بهتر بتوانید احساسات و عواطف خود را کنترل کنید.

اما مشاوره به افراد شکست عشقی بهترین روش برای غلبه بر وضعیتی است که در آن قرار دارند. معمولا افراد بعد از پایان رابطه آسیب پذیری بیشتری دارند و متخصص روانشناس مشاوره شکست عشقی کمک می کند تا از وضعیت فعلی بیرون بیایند و بهترین تصمیم را بگیرند.

برخی از روش های موثر برای درمان شکست عاطفی

 • نیمه پر لیوان را ببینید و مبت نگر باشید.
 • بیرون بروید و سرگرم باشید.
 • به روح و جسم خود رسیدگی کنید.
 • وارد جامعه و اجتماع شوید.

همچنین شما می توانید برای اطلاع از راه های بیشتر مقاله " راهکارهای مقابله با شکست عشقی " را مطالعه نمایید.

مشاوره شکست عاطفی چه کمکی به شما می کند؟

گاهی در زندگی به نقطه ای می رسید که هرگز انتظارش را ندارید. جدایی و پیشگیری از شکست عشقی، اتفاق نیست که در کودکی رویای آن را در سر پروانده باشید. شاید هنگامی که جوان بودید شاید حتی یکبار هم به جدایی فکر نکرده بودید. اما واقعیت متفاوت از رویای کودکی ما می باشد. طلاق و جدایی ممکن است در شرایط مختلفی اتفاق بیفتد مانند: احساس تنهایی، افسردگی، سردرگمی و حتی ویران شدگی می باشد. در چنین شرایطی شما می توانید به مشاوره شکست عشقی مراجعه کنید. برای آگاهی بیشتر در رابطه با شکست عاطفی و افسردگی خواندن مقاله " آیا شکست عشقی و افسردگی رابطه دارند؟ " را مطالعه کنید.

درمان شکست عشقی

مشاوره درمان شکست عشقی در نوجوانان

طی کردن مراحل شکست عشقی زمان بر است و می تواند چالش های زیادی  برای شما به وجود آورد. به همین دلیل لازم است که همواره با یک روانشناس مشاور شکست عشقی در ارتباط باشید تا خودتان را بهتر محک بزنید و ببینید که چقدر در جهت مثبت قدم برداشته اید. هم چنین جلسات مشاوره شکست عاطفی آنلاین، با بررسی تعارضات و مشکلات شخصیتی به درمان شما کمک می کند تا در آینده و روابط بعدی خود احتمال دچار شدن به شکست عاطفی را تا حد زیادی کاهش دهید.

مشکلات عاطفی در تمام سنین رخ می دهند، حتی کودکان هم تا حدی درگیر آن هستند. پس مشاوره درمان شکست عشقی در نوجوانان از بدیهی ترین انواع مشاوره ارتباط عاطفی است. بهتر است نوجوان تنها در این جلسات شرکت کند.

عواقب درمان نشدن شکست عشقی چیست؟

یکی از بدترین اتفاقات بعد از به هم خوردن رابطه عاطفی نادیده گرفتن آن است؟ تا حالا متوجه الگوهای تکرار شونده در روابط خود شده اید؟ شاید فکر کنید همیشه طرف مقابل مسبب تمام اتفاقات ناخواسته رابطه بوده!

مهم ترین مزیت مشاوره شکست عشقی آنلاین و تلفنی ویکی روان پیدا کردن مشکلات ریشه ای است که باعث بر هم خوردن یک رابطه می شود.  نادیده گرفتن مشکلات یعنی همیشه در روابط عاطفی خود با مشکلات مشابه روبرو هستید، اما توان رهایی ندارید. مشاوره برای کسانی که شکست عشقی خورده اند از هر چیز ضروری تر است، چون باعث پیشرفت شخصیت و توان آنها در مدیریت روابط عاطفی می شود.

عوارض شکست عشقی در زنان و مردان:

زمانی که مرد یا زنی شکست عشقی را تجربه می کند، ممکن است افکار ناراحت کننده ای به سراغ او بیاید که شرایط را برای او دشوار می کند. برخی از این فکر و خیال ها شامل اینکه:

 • شاید دیگر نتوانید عاشق شوید.

 • روابطه دوستانه شما آسیب ببیند.
 • نگرانی درمورد شایعه پراکنی فرد مقابل
 • حس رها شدن به خاطر فرد دیگر
 • تصور اینکه شاید مشکل از شما بوده باشد.

مرکز مشاوره ویکی روان به عنوان بهترین سایت روانشناسی شکست عشقی در زنان معرفی می‌شود.

سایت روانشناسی ویکی روان؛ بهترین مرکز مشاوره شکست عاطفی

مطمعنا بعد از تجربه شکست عاطفی، با خودتان می گویید که دیگر به سمت عشق و عاشقی نمی روید. اما می دانید که این حس و حال ناخوشایند و منفی به خاطر زخمی است که از سوی طرف مقابل خود خورده اید. در چنین شرایطی بهترین کار این است که با کمک از بهترین مشاور شکست عاطفی و عشقی در مشاوره آنلاین ویکی روان، بهترین فرد را برای داشتن یک رابطه خوب و سالم اتخاب کنید و روابط خود را استحکام ببخشید.

روانشناسی شکست عشقی

برخی از راه های رهایی از شکست عشقی عبارتند از:

 • به خودتان زمان دهید.
 • احساسات منفی خود را خالی کنید.
 • خود را سرزنش نکنید.
 • نقاط منفی رابطه را مرور کنید.
 • از شبکه‌های اجتماعی فاصله بگیرید.

مشاوره شکست عشقی آنلاین با بهترین روانشناسان

ما در این قسمت سعی کردیم تا اطلاعات مناسبی در رابطه با مشاوره روانشناسی شکست عشقی در اختیارتان قرار دهیم. اما ما می توانیم به عنوان یکی از بهترین لیستی از بهترین روانشناسان برای مشاوره به افراد شکست عشقی را در همین صفحه به شما پیشنهاد دهیم. در صورت نیاز به مشاوره تلفنی شکست عاشق را بهبود روابط عاطفی میتوانید با شماره تلفن 02191099110 تماس گرفته یا با اعضای تیم پشتیبانی در چت آنلاین در ارتباط باشید.

سوالات متداول

همانطور که از نامش پیداست، مشاوره عشق آنلاین به بررسی به بررسی مسائل عاطفی و راه های بهبود روابط بین فردی از جنبه عاطفی میپردازد.

به مجموعه جلسات مشاوره روانشناسی که با هدف بهبود وضعیت روحی عاطفی افراد بعد تجربه شکست عشقی برگزار میشود، مشاوره شکست عاطفی گفته میشود. این جلسات توسط متخصص مشاوره روانشناسی عشقی برگزار میشود.

جلسات به دو صورت آنلاین و حضوری برگزار میشوند. اما در ویکی روان، به شکل مشاوره شکست عشقی آنلاین و به صورت صوتی، تصویری و تایپی برگزار میگردد. البته در بین کاربران، جلسات مشاوره روابط عاطفی آنلاین طرفداران زیادی دارد.

معمولا جلسات مشاوره عشق به چند نوع از قبیل، مشاوره عشق فامیلی، مشاوره عشق نوجوانی و مشاوره شکست عاطفی تقسیم میشوند. موضوع اصلی تمام این موارد به مشاوره عشقی مربوط میشود.

در سایت مشاوره عشقی ویکی روان، تمام خدمات مشاوره عشقی انلاین به 3 شکل صوتی، تصویری و تایپی به تمام فارسی زبانان دنیا ارائه میشود. حتی ایرانیان خارج از ایران میتوانند با پرداخت ارزی در جلسات مشاوره عاطفی آنلاین ویکی روان شرکت کنند.

روانشناس مشاوره شکست عشقی مانند هر متخصص دیگر برای ارائه خدمات باکیفیت و ارزنده وجهی دریافت می کند. دوست عزیز، خدمات مشاوره عشقی رایگان از کیفیت خوبی برخوردار نیستند به همین دلیل در ویکی روان تحت هیچ شرایطی مشاوره عاطفی رایگان برگزار نمیشوند.

تعداد جلسات مشاوره شکست عاطفی بنابر وضعیت فرد مراجع میتواند از یک تا چند جلسه متغیر باشد. به همین دلیل بهتر است تمرکزتان را روی درمان مشکلات عاطفی بگذارید نه تعداد جلسات

بله، نیازی به حضور دو نفره در جلسات نیست. اگر نیاز به ایجاد تغییر باشد مشاور شکست عشقی اعلام میکند.

برای شرکت در جلسات مشاوره شکست عشقی آنلاین در ویکی روان نیاز به نصب هیچ نرم افزاری نیست. تمامی جلسات در سایت ویکی روان برگزار میشوند.