روانشناسی

دیباچه ای بر مکتب بالندگی از دکتر حسین باهر

برای من – حسین باهر – در آستانه 75 سالگی (متولد 1323 هجری شمسی) فرصتی فراهم شد که خلاصه ای از مکتوبات برآمده از معلوماتم تحت عنوان مکتب بالندگی را بنگارش درآورم تا شاید مشتاقی را هدیه باشد و منقادی را حلیه ای.

از تولدم تا زمان نگارش این مطلب چیزی در حدود 75 سال می گذرد.

بالغ بر 70 کتاب نوشته ام و 700 مقاله نگاشته و آنها همه برآیند هفت خطه ای است که در آنها تحصیل کرده و تحقیق نموده ام.

از 700 استاد آموخته ام و به 7000 دانشجو آموزش داده ام.

حال برآن شدم که بعنوان برگ سبزی این مسوّده را به زبان های فارسی و انگلیسی و شاید هم عربی و فرانسوی درآورم باشد که بقول معروف:

غرض نقش است کز ما باز ماند

که هستی را نمی بینم بقایی

مقدمه ای بر مکتب بالندگی – مکتب بالندگی چیست؟

پروفسور حسین باهر بچه های ناخواسته

آنچه در سطر و صفحات زیر و متعاقب می آید خلاصه است از هزاران نکته که بخشی از آنها را در کتب “هزار نکته باریکتر ز مو” آورده ام.

پس اگر غیر روان و کمی فشرده است دو دلیل دارد:

 1. یکی بضاعت مزجات علمی
 2. و دیگری ضیغ استطاعت عملی

که در این سنین بر بعضی ها، از جمله اینجانب، عارض می شود.

بقول حافظ:

چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو   

رندی وهوسناکی در عهد شباب اولی

بهرجهت منابع مورد استفاده چندانی نداشته ام جز آنکه همچون زنبور عسل بر گلهای مختلفی نشسته ام و از شهد آنها دست نشسته ام.

سعی کرده ام که آنها را به ملغمه ای تبدیل کنم مطبق و مطابق میل مصرف کنندگان.

و از همین جا از درهم و برهمی مطالب پوزش میخواهم و عزیزان صاحب نظر را به فراخوانی، تصحیح و تعدیل و یا تقریر و تکثیر آنها دعوت می نمایم.

مشاورین روانشناس مرتبط با این موضوع
طاهره کیائی طاهره کیائی
دکتری روانشناسی
از 75,000 هزار تومان
سعیده حسنی سعیده حسنی
مشاور روانشناس
از 300,000 هزار تومان
بابک ساسانی بابک ساسانی
دکتری روانشناسی
از 100,000 هزار تومان
مهدیه پاکدامن مهدیه پاکدامن
مشاور روانشناس
از 60,000 هزار تومان
سارا مددزاده سارا مددزاده
مشاور روانشناس
از 100,000 هزار تومان
نیلوفر نادعلی نیلوفر نادعلی
دکتری روانشناسی
از 112,500 هزار تومان
فرشته همدانی فرشته همدانی
مشاور روانشناس
از 55,000 هزار تومان
فاطمه ابراهیم فاطمه ابراهیم
مشاور روانشناس
از 55,000 هزار تومان

وجه تسمیه مکتب بالندگی

تست روانشناسی شناخت شخصیت

اولاً “مکتب” یا School Of Thought  به هر نحله فکری گفته می شود که بطور جامع و مانع دارای چهار رکن زیر باشد:

 1. جهان بینی
 2. ایدئولوژی
 3. استراتژی
 4. متدولوژی

یعنی اینکه هستی را چگونه می بیند و برای انسان و جامعه ایدآل چه تعریفی دارد.

راه رسیدن از واقعیت به حقیقت را چگونه ترسیم می کند و روش طی طریق یا نقشه راه را چطور مطرح می سازد

نگارنده در رابطه با مکتب بالندگی به ترتیب این چهار کلمه کلیدی را ادعا دارد:

 • جهان بینی وحدت وجود: یعنی هستی و هستی آفرین دارای اتحادند.
 • ایدئولوژی انسان کامل: یعنی انسان توانا، دانا، شکیبا و زیبا.
 • استراتژی عشق: یعنی کشش قلبی فروع به اصول.
 • متدولوژی عقل: یعنی کوشش مغزی وصل فرع به اصل.

امید آنکه در صفحات آینده فرصت فصحت بیشتری فراهم گردد.

روش پژوهش

برای دسترسی به مستندات مکتب بالندگی از چهار مجموعه زیر استفاده کرده ام:

 • محکمات بینشی: یا آنچه که مباینت با اصول مشترک مکاتب الهی ندارد.
 • محکمات دانشی: یا آنچه که مباینت با اصول مشترک علوم ثابته ندارد.
 • محکمات منشی: یا آنچه مباینت با باورهای دلی مشترک بشریت ندارد.
 • محکمات روشی: یا آنچه که مباینت با عملکردهای تکنیکال روزآمد ندارد.

اصول بنیادی مکتب بالندگی

ارتباط با خود حسین باهر

برآیند اندیشۀ بالندگی همانا تشبیه آنست به پرواز یک پرنده که با سری آرمانی هه فگیری می کند و با دوبال علم و ادب ارتفاع می گیرد و با دم اخلاق جهت یابی می نماید.

فرض بر اینست که می خواهیم رو به جلو  و رو به بالا در حرکت باشیم.

پس بایستی از گذشته عبور کنیم و از چپ و راست مراقبت نمائیم.

باصطلاح صراط مستقیم (توسعه پویا و پایا) را خط سیرورت و صیرورت قرار دهیم.

بر این فرض نیز مستقریم که شاکله هر پدیده ای حاوی رفتارهای بالقوه و بالفعل است:

از کوزه همان برون تراود که در اوست

استانداردهای حکیمانه هر رفتاری را هم از منابع مربوط توسط اهل نظر ذیربط خواهیم داشت.

لذا آخرکار می توانیم با کشف صحت و سقم رفتارها آنها را رفتار درمانی کنیم.

فصل اول مکتب بالندگی

جهان بینی: وحدت وجود

اینکه مکاتب مختلف جهان را چگونه می بینند و برای آن مبدأ و معادی قائلند یا نه و اینکه آفریده شدگان و آفرینندگان را متحد میشمارند یا خیر و یا اصلاً هستی را تصادفی می یابند.

حتی بر این باورند که ما به توهم و تخیل از هستی مبتلائیم و هر اندیشه دیگری همگان محترمند.

ولی آنچه از نظر این نگارنده معتبر است همانا حیرانی است نسبت به مبدأ و معاد و مبدع و بداع و در هرصورت حکیمانه بودن پدیده های مخلوق و اوامر مورود و قوانین موضوع و اول مجعول را نمی توانیم منکر شوم. به عبارت دیگر:

انکار خدا از اثباتش مشکل تر است

آنچه که بطور موجز به عرض می رسد همانا شناخت چهار عالم است که یکی پس از دیگری هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی، پدیدار شده اند:

 1. عالم “طبیعت” با قوانین علمی
 2. عالم “فطرت” با قوانین ادبی
 3. عالم “طینت” با قوانین اخلاقی
 4. عالم “حیرت” با قوانین عرفانی

فصل دوم مکتب بالندگی

بررسی مغز و کارکردهای آن

ایدئولوژی کمال

اگر برآیند آفرینشی را انسان بگیریم و این موجود را رو به تکامل بدانیم حقیقت کمال انسانی همانا کمال چهار پیکرۀ او است به ترتیب زیر:

 1. پیکرۀ جسمانی: توانائی
 2. پیکرۀ روحانی: دانائی
 3. پیکرۀ نفسانی: شکیبائی
 4. پیکرۀ عرفانی: زیبائی

یعنی همانگونه که ثابت می شود کرد که هستی در حال انبساط است.

چه کمّی و چه کیفی، می توان نتیجه گرفت که انسان و انسانیت هم درحال رشد و توسعه می باشند.

رشد انسان آنست که از دو نفر به 8 میلیارد رسیده است و رشد انسانیت هم آنست که از انسان بدوی غارنشینی به انسان دیجیتالی تحول پیدا کرده است

میمانه کمالات روحانی، اخلاقی و عرفانی که بایستی بالجمله به آنسوها هم حرکت کند گمان نگارنده برآنست که بشر پیشرفته در تلاش برای جبران کمبودهای معنوی اش قرارگرفته است.

از نظر کلان اندیشی هم کمال مراتب رشد اقتصادی، تعالی فرهنگی، رفاه اجتماعی و فلاح سیاسی مورد نظر مکتب بالندگی می باشد.

فصل سوم مکتب بالندگی

استراتژی عشق

عشق” کششی است جاری و ساری در هر پدیده ای به سوی اصل خود که نهایتاً می توان گمان کرد.

آن هستی آفرین باشد و از همین رو است که گفته شده: کل شیء یرجع الی اصله

                 ذره ذره کاندرین ارض و سماست             جنس خود را هر یکی چون کهرباست           (مولانا)

                                                                                  ****

                               از سر که سيل هاي تيزرو            وزتن ما جان عشق آميز رو                          (مولانا)

بهرجهت، خط سیر و نقشه راه حرکت و تغییر و تحول پدیده ها از جمله انسان به سوی وصل به اصل است.

ممکن است ما ندانیم که این اصل کیست و این وصل چیست؟

ولی می توانیم از بی تابی دل بیقرار خود بفهمیم که ما ذاتاً در پی وصل به آفریننده خود هستیم.

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (سوره انشقاق- آیه 6)

بدیهی است کشش وصل به اصل را عشق بنامیم و آن را در همه کائنات (جمادات، نباتات، حیوانات و انسان ها) جستجو کنیم.

 فصل چهارم مکتب بالندگی

متدولوژی عقل

آنچه انسان را، بطور عمده، از سایر موجودات متمایز می گرداند، همانا عقل است.

زیرا انسان دارای دو نیمکره مغزی است که به ترتیب یکی مرکز “هوشیاری” است (ضریب هوشی – IQ) و ذاتی و دیگری مرکز “هوشمندی – هوش هیجانی”  (EQ) که اکتسابی است.

حق اکتساب این مأموریت را به دنبال دارد که آدمی انتخابگر است بین خوبی و بدی، زشتی و زیبائی، خیر و شر و حق و باطل و لذا باید گفت:

انسان حیوانی است نسبتاً مسئول

بقول مولانا:

این که گوئی این کنم یا آن کنم           خود دلیل اختیار است ای صنم

و اما اینکه در مکتب بالندگی عقل چیست:

العقل ما عبد به الرّحمن و اکتسب به الجنان (حدیث).

که البته عقل یک برآیند نفسانی است.

همانطورکه علم یک برآیند جسمانی (تفکر) است و ادب یک برآیند روحانی (تفقه) و اخلاق یک برآیند نفسانی (تعقل) و عرفان یک برآیند دلی است (تذکر).

نهایتاً می توان گفت عقل که برآیند نفس است تنها بعد انتخابگر آدمی است وگرنه انسان در ابعاد تفاوتهای عمده ای با بقیه حیوانات ندارد.

فصل پنجم مکتب بالندگی

بررسی آسیب‌های ازدواج

روابط عوالم وجود با ارکان انسان و جامعه

معارف عوالم وجود به ترتیب عبارتند از:

 • علم
 • ادب
 • اخلاق
 • و عرفان

که هر کدامشان از مبدأ هستی نشأت گرفته و به مقصودئ هستی انشاء می شوند.

 • توضیح آنکه علم رابطه بین عالم طبیعت و پدیده های مادّی را تعریف می کند.
 • ادب رابطه بین عالم فطرت و رفتار لایه های رواحانی را معرفی می نماید.
 • اخلاق ارتباط بین عالم طینت و بعد نفسانی را شرح می دهد.
 • عرفان نیز رابطه بین عالم حیرت و بعد معنوی را بیان می دارد.

بدین ترتیب:

 1. همه عوالم هستی با ارکان انسانی هم مرتبطند:
 2. قوانین عوالم متناظر با هم همخوانی دارند.
 3. ترتیب آنها معمولاً از پایین به بالا است.
 4. ولی بر عکس آن هم ممکن است اتفاق بیفتد.

ذیلاً چند نمونه از قوانین متناظر هر چهار عالم را ذکر می کنیم:

 • قانون جذبیت: هر چیزی به اصل خودش جذب می شود.
 • قانون نسبیت: شهود از حقیقت نسبی است.
 • قانون عدم قطعیت: هیچ چیز همیشه یکسان نمی ماند.
 • قانون رجعیت: هر عملی منتج به عکس العمل متناسب می شود.

فصل ششم مکتب بالندگی

شاخصه های بالندگی های جمعی

بالندگی های جمعی شامل:

 1. رشد اقتصادی
 2. توسعه فرهنگی
 3. رفاه اجتماعی
 4. و فلاح سیاسی

می گردد.

رشد اقتصادی در مکتب بالندگی

عبارت است از نرخ تغییرات درآمد خالص سرانه.

این معیار امری است کلی و نسبی، یعنی لزوماً وضعیت انفرادی را تعریف نمی کند.

در ثانی بطور مقایسه ای سال به سال یک کشور با  همان کشور معنی دار است.

نقش توسعه فرهنگی مکتب بالندگی

یعنی اینکه از نظر فرهنگی جامعه مورد مطالعه، در چه درجه از انبساط است.

آیا دارای پویائی و پایائی است یا برعکس در حال انجماد و عقبگرد.

رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی را امروزه با معیارهائی همچون:

 • سلامت اجتماعی
 • سرمایه اجتماعی
 • ارتباطات سالم
 • و امنیت خاطر

می سنجند.

در این زمینه ها، سازمانهای مربوطه بین المللی مشغول به مطالعه کشورها می باشند.

فلاح سیاسی و مکتب بالندگی

معیار این شاخصه از بدیهیات است و آن عبارت است از ذهنیت افراد یک جامعه نسبت به اقتدار آن جامعه.

البته در سطح بین الملی ثبات سیاسی، مشارکتهای مردمی در امور کشوری، عدالت اجتماعی و مراتب دیگری همچون آزادی فردی و استقلال جمعی در حکمرانی هم قابل ملاحظه می باشد.

مشاورین روانشناس مرتبط با این موضوع
شیما وفا شیما وفا
دكتراى روانشناسى
از 100,000 هزار تومان
میترا حبیبی میترا حبیبی
مشاور روانشناس
از 125,000 هزار تومان
آناهیتا افخمی آناهیتا افخمی
مشاور روانشناس
از 210,000 هزار تومان
شیلا توکلی شیلا توکلی
مشاور روانشناس
از 160,000 هزار تومان
لیلا امینیان لیلا امینیان
دکترای روانشناسی
از 62,500 هزار تومان
آنیتا کشاورز کرمانی آنیتا کشاورز کرمانی
مشاور روانشناس
از 75,000 هزار تومان
مریم سادات موسی کاظمی مریم سادات موسی کاظمی
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان
سیما حداد سیما حداد
دکتری روانشناسی
از 75,000 هزار تومان

فصل هفتم مکتب بالندگی

بستر، منابع، مآخذ

منابع و مآخذ این برداشتهای مکتبی بسیارند و بستر آنها به ترتیب زیر است:

منابع بینشی

کتب و گزاره های دینی که محکمات مشترک آنها مورد استفاده قرار داده می شود.

مثلاً کرنش به افرینش و نه لزوماً شکل خاصی از کرنش و یا شخصیت خاصی برای آفرینش.

منابع دانشی مکتب بالندگی

محکمات علوم از ابتدا تا حال و از حال تا آینده، همه محترمند و سرآمد آنها معتبر.

فرضاً قانون جاذبه در کوانتومیک شکل مطرح شده است.

منابع روشی

تکنیک ها و تاکتیک هائی که در هر زمینه در سطح جهانی مورد استفاده قرار می گیرند.

و وقتی دارای کاربردهائی با راندمان بیشتر و مناسبت بهتر میشوند برای بکارگیری در این مجموعه معتنابه ترند.

منابع منشی

طی طریق در هر زمان و مکان و برای هر سن و جنس و نژاد و قومیتی راه های وصول آئینی بهترین می تواند داشته باشد.

در مکتب بالندگی اصراری به منش خاصی نیست: “خلایق هر چه لایق“.

در صورت تمایل میتوانید تست شخصیت شناسی به روش روانکاوی کوانتومی با تحلیل اختصاصی پروفسور حسین باهر را انجام دهید.میخوام تست و انجام بدم

 

ویکی روان

ویکی روان سامانه سلامت روان با خدمات متنوع برای تمام فارسی زبانان است. می‌توانید در ویکی روان مشاوره روانشناسی برگزار کنید، در وبینارهای روانشناسی شرکت کرده و از مطالب مرتبط با روانشناسی استفاده کنید. جلسات مشاوره روانشناسی ویکی روان به صورت آنلاین، تلفنی و متنی برگزار می‌شوند.

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا