اخبار روانشناسی از مهم ترین موضوعات روزانه ای است که در جامعه رواشناسی اتفاق میافتد. در بخش ویکی خبر یا همان اخبار روانشناسی به ارائه و شرح کوتاهی از اتفاقات مهمی میپردازیم که در جامعه روانشناسی ایران و دیگر کشورها اتفاق می افتد.

هر روز با بخش اخبار روانشناسی ویکی روان همراه باشید.

اخبار روانشناسی

تست نگرش به عشق

تست نگرش به عشق

تست اضطراب بک

تست اضطراب بک

تست کیفیت خواب

تست کیفیت خواب