اخبار روانشناسی از مهم ترین موضوعات روزانه ای است که در جامعه رواشناسی اتفاق میافتد. در بخش ویکی خبر یا همان اخبار روانشناسی به ارائه و شرح کوتاهی از اتفاقات مهمی میپردازیم که در جامعه روانشناسی ایران و دیگر کشورها اتفاق می افتد.

هر روز با بخش اخبار روانشناسی ویکی روان همراه باشید.

اخبار روانشناسی