خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

روانشناسی زود قضاوت کردن

روانشناسی زود قضاوت کردن

روانشناسی زود قضاوت کردن , با خوشحالی وارد خانه شدم روی پایم بند نبودم، راضیه را صدا کردم «راضیه بیا جواب آزمایش خواهرم اومد مشکلی نداره خدا رو شکر سرطان نیست» راضیه با لبهای خندان به استقبالم آمد و خدا رو شکری گفت. از دستش دلگیر بودم، حالا وقتش بود …

بیشتر