خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

نارضایتی جنسی چیست؟

نارضایتی جنسی چیست

رضایت از ارتباط جنسی به کیفیت آن بستگی دارد. در واقع بین دو طرف توافقی بالینی وجود دارد که نارضایتی جنسی می تواند در شاخص مشکلات ارتباطی قرار گیرد. در حالی که این نتیجه جزء یافته های جدید نیست، اما برخی محققان آن را به عنوان دیدگاهی جدید در نظر …

بیشتر

راه حل نارضایتی جنسی از نظر علم روانشناسی

میخواهند طلاق بگیرند؛ میگویند توافقی جدا میشویم. هرکس با شنیدن این خبر متعجب می‌پرسد آخر چرا؟ آنها که با هم مشکلی ندارند؛ وقتی دلیلش را از خودشان میپرسم یک مشت بهانه تحویلم میدهند. میگویند همدیگر را درک نمیکنند و انگیزهای برای ادامه زندگی مشترک ندارند. وقتی بیشتر پیگیر می‌شوم تا …

بیشتر