خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

مشکل ناخن جویدن در کودکان

ناخن جویدن در کودکان

جالت های روحی و عاطفی ما نمودهای خارجی متفاوتی دارند. بعضی از ما در حالت خوشحالی اعمالی را انجام میدهیم که برای خیلی های دیگه قابل درک نیست. ناخن جویدن در کودکان یکی از رفتارهای اکثرا ناخود آگاهانه ای میباشد که در مواقعی همچون ناراحتی و اصطراب از ما نمایش …

بیشتر