خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

تفاوت اعدام با قصاص نفس در دین

اعلام یا قصاص نفس ؟

تفاوت اعدام با قصاص نفس در دین و فلسفه , ﻫﺮ دو در زﻣﺮہ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻋﺪام ﺳﺎﻟﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﻮدہ وﻟﯽ ﻗﺼﺎص ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻀﻮ. با ویکی روان همراه شوید. تفاوت اعدام با قصاص نفس شاید برای شما نیز این سوال …

بیشتر