اختلالات شبه جسمی

اختلالات شبه جسمی شامل گروهی از اختلالات نوروتیک هستند که در آنها شکایات جسمی بدون یافته های عضوی قابل اثبات که بتواند شکایات را توجیه کند، یا بدون مکانیسم های فیزیولوژیک شناخته شده، که بتواند یافته ها را توجیه کند، وجود دارد.

در ادامه به بررسی اختلالات سبه جسمی از دید روانشناسیو روانپزشکی میپردازیم.

با سایت روانشناسی ویکی روان همراه باشید.

دکمه بازگشت به بالا